puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Yhteystiedot

Mari Räkköläinen, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES puheenjohtaja 

Senior Evaluation Adviser, ulkoministeriö

email. puheenjohtaja(at)sayfes.fi

p. +358 50 357 7435

Petra Mikkolainen, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES sihteeri ja hallituksen varajäsen

Development Evaluation Consultant, Fortiko

email. sihteeri(at)sayfes.fi

p. +358 400 612 163

”Arvioinnin maailma kiehtoo, koska sen kautta voimme ymmärtää kiinnostavia ilmiöitä ja ennakkoluulottomasti tutkia niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Arviointien tekeminen on mainio tapa tyydyttää kyltymätöntä uteliaisuutta ja pysähtyä kuuntelemaan eri yhteiskunnallisten toimijoiden näkemyksiä. Olen tehnyt lähinnä kehitysyhteistyön evaluointeja sekä muita seurantaan ja arviointiin (M&E) liittyviä toimeksiantoja. Toimin itsenäisenä konsulttina omassa yrityksessä nimeltä Lectura Consulting Oy. Koulutukseltani olen filosofian maisteri. Keskityin opinnoissani trooppiseen ekologiaan ja yhteisölähtöiseen luonnonvarojen kestävään käyttöön.”

Petri Uusikylä, SAYFES hallituksen jäsen

toimitusjohtaja, Frisky & Anjoy Oy

email. petri.uusikyla(at)frisky.fi

p. +358 40 5777 516

”Olen ollut arvioinnin kanssa enemmän tai vähemmän päätoimisesti tekemisissä viimeiset 25 vuotta. Ensimmäisen varsinaisen arviointitoimeksiantoni sain 1990-luvun alussa, kun silloinen professorini ja mentorini Tuomo Martikainen pyysi minut sihteeriksi opetusministeriön nimeämään arviointiryhmään. Ryhmän tehtävänä oli arvioida hallintotieteellisen koulutuksen tilaa Suomessa. Sen jälkeen olen ollut valtiovarainministeriössä luomassa ja kehittämässä Suomen kansallista arviointijärjestelmää, auttamassa Euroopan komission ja OECD:n toimeksiannoista näiden jäsenmaita arviointipolitiikkojen kehittämisessä sekä ollut mukana upeissa tiimeissä tekemässä lukemattomia instituutio-, politiikka-, ohjelma- ja projektiarviointeja. Minulle arviointi on aina liittynyt pyrkimykseen luoda avointa, läpinäkyvää ja demokraattisesti ohjautuvaa yhteiskuntaa, jossa päätöksenteko perustuu tietoon ja näyttöön. Jos arviointi muuttuu vain teknokraattiseksi mittaamiseksi tai ulkoisen kontrollin välineeksi, olen valmis siirtymään luomuviljelijäksi Kangasniemelle.”

Liisa Horelli, SAYFES hallituksen jäsen

Dosentti, Aalto yliopisto

email. liisa.horelli(at)aalto.fi

p. +358 50 9178 927

”Aloitin arvioinnin 90-luvun alussa Stakesissa, jossa oli kansainvälisiä ´älykoti-hankkeita`. Vaikka kliinisen psykologin opintoihin sisältyi ihmisten tutkimista, niin varsinainen arviointi avasi uuden kiehtovan maailman. Kansainvälisissä kokouksissa on mielenkiintoisinta se, miten erilaisista taustoista tulevia ja erilaisia asioita arvioivia asiantuntijoita yhdistää imu tutkia kriittisesti maailmaa ja antaa suosituksia sen parantamiseksi.  Oltuani useamman vuoden FESin puheenjohtajana ja EES:n hallituksen jäsenenä olen kiinnostunut kansallisesta arviointipolitiikasta. Kehitysmaissa sen avulla vastustetaan korruptiota ja vahvistetaan demokratiaa. Entä mitä se voisi olla meillä?  Olemme alkaneet FESissä prosessin, jossa eri kumppaneiden ja verkostojen avulla yritämme kehittää mosaiikkimaisen näkemyksen arvioinnin moninaisuudesta Suomessa.”

Kaisa Lähteenmäki-Smith, SAYFES hallituksen jäsen

Kehitysjohtaja, MDI

”Arviointi on minulle ennen muuta keino saada tietoa päätöksentekoon ja näin säilyttää osaamiselle ja laajalle osallisuudelle ja luottamukselle rakentuva suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Olen erityisen kiinnostunut asiantuntijoiden, tutkijoiden ja arvioitsijoiden sekä päätöksentekijöiden vuorovaikutusmuotojen kehittämisestä ja erilaisista päätöksenteon tietopohjaa vahvistavista toiminnoista. Arvioinnin oppimispolulle pääsin alkujaan 2000 Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisessa aluesuunnittelun ja -kehittämisen tutkimuslaitoksessa Nordregiossa Tukholmassa, tuolloin analyysin kohteena oli erityisesti aluekehittäminen ja innovaatiopolitiikka yhteiskunnan eri tasoilla (eurooppalaiselta tasolta paikalliselle). Viime vuosina olen toiminut tiedeasiantuntijana VNK:ssa, jossa sain olla mukana kehittämässä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja ”Kokeileva Suomi” -kärkihanketta, ja Sitrassa, jossa olin mukana rakentamassa julkisen sektorin johtamisen ilmiölähtöisiä käytäntöjä. Tällä hetkellä minulla on ilo olla osa asiantuntijatiimiä aluekehityksen konsulttitoimistossa MDI:ssa.”

Kirsi Hyytinen, SAYFES hallituksen jäsen

Arvioinnin erityisasiantuntija, VTT, strategy and business intelligence

”Työskentelen VTT Oy:ssä arvioinnin erityisasiantuntijana. Minulla on yli 15 vuoden kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta niin tutkijan, arvioitsijan kuin arvioinnin kehittäjän rooleista. Vuonna 2017 julkaistussa väitöskirjassaan kehitin uudenlaisen arvioinnin lähestymistavan tukemaan palveluinnovaatioiden kehittämistä. Väitöskirjani otsikko: “Supporting service innovation via evaluation: future oriented, systemic and multi-actor approach”.

Nina K. Hietakangas, SAYFES hallituksen jäsen

Arviointipäällikkö, Sininauhaliitto

Olen toiminut arvioinnin parissa vuodesta 2004 lähtien. Minua on aina kiinnostanut se, miten asioita voisi parantaa. Arviointi antaa tähän keinoja ja arvioinnin avulla onnistumiset ja epäkohdat on mahdollista löytää. Arvioinnin pitäisikin kulkea toiminnan mukana yhtenä ohjaustyökaluna. Kertyvä arviointitieto parantaa työprosessia ja suuntaa voimavaroja oikein. Projektien ja toiminnan arviointien ohella olen kehittänyt arvioinnin pragmaattisia menetelmiä mm. itsearviointiin. Näen tärkeänä, että itsearviointitieto otetaan osaksi arvioinnin kokonaisuutta.

Työskentelen järjestökentällä Sininauhaliiton arviointipäällikkönä. Tehtäviini kuuluu kehittämistyön, järjestötyön ja projektien arviointiprosessien koordinointi ja ohjaus, menetelmien suunnittelu, strategisen arviointiedon tuottaminen sekä arviointikonsultointi ja -koulutus. Yhteistyökumppaneitani ovat kolmannen ja julkisen sektorin toimijat sekä yritykset. Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri sekä valtiotieteiden maisteri. Kauppatieteilijänä merkittävin työkokemukseni syntyi suuryrityksistä, jossa toimin rahoituksen alalla. Myöhemmin opiskelin valtiotieteilijäksi sosiaalipsykologia pääaineenani. Työkokemusta on kertynyt myös aikuiskoulutuksen ja konsultoinnin alalta. Molempia koulutuksiani voin hyödyntää nykyisessä työssäni erinomaisesti.”

Marianne Pekola-Sjöblom, SAYFES hallituksen jäsen

Tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto

Hallituksen varajäsenet:

Mervi Aalto-Kallio, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (verkkosivuvastaava) email. info(at)sayfes.fi

Pekka Pesonen, johtava asiantuntija, Business Finland (hallituksen varapuheenjohtaja)

Anu Räisänen, TtT

Maria Salenius, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Kari I. Mattila, erityisasiantuntija, Johtajuustaito Oy

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group

Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö

Nuppu Rouhiainen, asiantuntija, Business Finland

Katri Vataja, johtava asiantuntija, vaikuttavuusarviointi ja strategiaporsessit, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Kimmo Halme, toimitusjohtaja, 4Front

Riitta Seppänen-Järvelä, tutkimuspäällikkö, Kela