petri.uusikyla(at)frisky.fi +358 40 5777 516

Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Petri Uusikylä

email. petri.uusikyla(at)frisky.fi

p. +358 40 5777 516

”Olen ollut arvioinnin kanssa enemmän tai vähemmän päätoimisesti tekemisissä viimeiset 25 vuotta. Ensimmäisen varsinaisen arviointitoimeksiantoni sain 1990-luvun alussa, kun silloinen professorini ja mentorini Tuomo Martikainen pyysi minut sihteeriksi opetusministeriön nimeämään arviointiryhmään. Ryhmän tehtävänä oli arvioida hallintotieteellisen koulutuksen tilaa Suomessa. Sen jälkeen olen ollut valtiovarainministeriössä luomassa ja kehittämässä Suomen kansallista arviointijärjestelmää, auttamassa Euroopan komission ja OECD:n toimeksiannoista näiden jäsenmaita arviointipolitiikkojen kehittämisessä sekä ollut mukana upeissa tiimeissä tekemässä lukemattomia instituutio-, politiikka-, ohjelma- ja projektiarviointeja. Minulle arviointi on aina liittynyt pyrkimykseen luoda avointa, läpinäkyvää ja demokraattisesti ohjautuvaa yhteiskuntaa, jossa päätöksenteko perustuu tietoon ja näyttöön. Jos arviointi muuttuu vain teknokraattiseksi mittaamiseksi tai ulkoisen kontrollin välineeksi, olen valmis siirtymään luomuviljelijäksi Kangasniemelle.”

Kokoussihteeri, SAYFES hallituksen varajäsen

Petra Mikkolainen

email. petra.mikkolainen(at)lecturaconsulting.com

p. +358 400 612 163

”Arvioinnin maailma kiehtoo, koska sen kautta voimme ymmärtää kiinnostavia ilmiöitä ja ennakkoluulottomasti tutkia niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Arviointien tekeminen on mainio tapa tyydyttää kyltymätöntä uteliaisuutta ja pysähtyä kuuntelemaan eri yhteiskunnallisten toimijoiden näkemyksiä. Olen tehnyt lähinnä kehitysyhteistyön evaluointeja sekä muita seurantaan ja arviointiin (M&E) liittyviä toimeksiantoja. Toimin itsenäisenä konsulttina omassa yrityksessä nimeltä Lectura Consulting Oy. Koulutukseltani olen filosofian maisteri. Keskityin opinnoissani trooppiseen ekologiaan ja yhteisölähtöiseen luonnonvarojen kestävään käyttöön.”

Liisa Horelli, SAYFES hallituksen jäsen

”Aloitin arvioinnin 90-luvun alussa Stakesissa, jossa oli kansainvälisiä ´älykoti-hankkeita`. Vaikka kliinisen psykologin opintoihin sisältyi ihmisten tutkimista, niin varsinainen arviointi avasi uuden kiehtovan maailman. Kansainvälisissä kokouksissa on mielenkiintoisinta se, miten erilaisista taustoista tulevia ja erilaisia asioita arvioivia asiantuntijoita yhdistää imu tutkia kriittisesti maailmaa ja antaa suosituksia sen parantamiseksi.  Oltuani useamman vuoden FESin puheenjohtajana ja EES:n hallituksen jäsenenä olen kiinnostunut kansallisesta arviointipolitiikasta. Kehitysmaissa sen avulla vastustetaan korruptiota ja vahvistetaan demokratiaa. Entä mitä se voisi olla meillä?  Olemme alkaneet FESissä prosessin, jossa eri kumppaneiden ja verkostojen avulla yritämme kehittää mosaiikkimaisen näkemyksen arvioinnin moninaisuudesta Suomessa.”

Kaisa Lähteenmäki-Smith, SAYFES hallituksen jäsen

”Olen toiminut arvioinnin asiantuntijatehtävissä vuodesta 2001 alkaen, keskittyen erityisesti tutkimus- ja innovaatiopolitiikan sekä alueellisen kehittämisen ohjelmavälineiden kehittävään arviointiin. Parhaillaan toimin johtavana asiantuntijana Sitran julkisen sektorin johtamisen avainalueella, päätehtävänä valtioneuvoston toimintatapoja uudistavan keskustelualoitteen laadinta. Olen virkavapaalla tiedeasiantuntijan tehtävästä VNK:ssa, jossa viimeisen neljän vuoden ajan olin mukana kehittämässä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja ”Kokeileva Suomi” -kärkihanketta. Olen erityisen kiinnostunut tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuorovaikutusmuotojen kehittämisestä ja erilaisista päätöksenteon tietopohjaa vahvistavista toiminnoista. Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori. Väittelin tohtoriksi Turun yliopiston valtio-opin laitokselta vuonna 1999 alueellistumisen aihetta käsittelevällä väitöskirjalla ”Globalization and Regionalization as concurrent phenomena in the European Governance Structure”.  Liityin SAYFESin hallitukseen keväällä 2018.”

 

Kirsi Hyytinen (TkT), SAYFES hallituksen jäsen

”Työskentelen VTT Oy:ssä arvioinnin erityisasiantuntijana. Minulla on yli 15 vuoden kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta niin tutkijan, arvioitsijan kuin arvioinnin kehittäjän rooleista. Vuonna 2017 julkaistussa väitöskirjassaan kehitin uudenlaisen arvioinnin lähestymistavan tukemaan palveluinnovaatioiden kehittämistä. Väitöskirjani otsikko: “Supporting service innovation via evaluation: future oriented, systemic and multi-actor approach”.

Nina K. Hietakangas, SAYFES hallituksen jäsen

Olen toiminut arvioinnin parissa vuodesta 2004 lähtien. Minua on aina kiinnostanut se, miten asioita voisi parantaa. Arviointi antaa tähän keinoja ja arvioinnin avulla onnistumiset ja epäkohdat on mahdollista löytää. Arvioinnin pitäisikin kulkea toiminnan mukana yhtenä ohjaustyökaluna. Kertyvä arviointitieto parantaa työprosessia ja suuntaa voimavaroja oikein. Projektien ja toiminnan arviointien ohella olen kehittänyt arvioinnin pragmaattisia menetelmiä mm. itsearviointiin. Näen tärkeänä, että itsearviointitieto otetaan osaksi arvioinnin kokonaisuutta.

Työskentelen järjestökentällä Sininauhaliiton arviointipäällikkönä. Tehtäviini kuuluu kehittämistyön, järjestötyön ja projektien arviointiprosessien koordinointi ja ohjaus, menetelmien suunnittelu, strategisen arviointiedon tuottaminen sekä arviointikonsultointi ja -koulutus. Yhteistyökumppaneitani ovat kolmannen ja julkisen sektorin toimijat sekä yritykset. Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri sekä valtiotieteiden maisteri. Kauppatieteilijänä merkittävin työkokemukseni syntyi suuryrityksistä, jossa toimin rahoituksen alalla. Myöhemmin opiskelin valtiotieteilijäksi sosiaalipsykologia pääaineenani. Työkokemusta on kertynyt myös aikuiskoulutuksen ja konsultoinnin alalta. Molempia koulutuksiani voin hyödyntää nykyisessä työssäni erinomaisesti.”

Anu Räisänen, SAYFES hallituksen varajäsen

”Olen tehnyt koulutuksen arviointia ja kehittänyt sitä jo 70-luvulta lähtien. Arvioinnin asema vahvistui opetushallinnon desentralisoinnin myötä 1990-luvulla, mistä lähtien koulutuksen arviointi ja laadunhallinta sekä niiden kehittäminen ovat olleet keskeytymätön päätyö Opetushallituksessa, Koulutuksen arviointisihteeristössä (Jyväskylän yliopisto) ja Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (KARVI). Olen perehtynyt erilaisiin arvioinnin lähestymistapoihin ja menetelmiin ja erilaisiin arviointitehtäviin. Minulla on myös laaja kokemus arvioinnin kouluttajana,  konsulttina ja laadunhallinnan auditoijana. Koulutukseltani olen terveydenhuollon opettaja, valtiotieteen maisteri ja terveystieteiden tohtori. Väitöskirjani käsitteli sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajakoulutuksen tuottamaa osaamista. Koulutuksen arviointia koskeva julkaisutoiminta on myös laajaa.  Minulla on yksikön päällikön virka Karvissa, mutta olen jo jäänyt päätyöstä vapaalle ja siirryn myöhemmin tänä vuonna täysin palvelleena eläkkeelle. Edelleen olen kiinnostunut arvioinnista ja uusista haasteista. Olen toiminut Suomen Arviointiyhdistyksen hallituksen jäsenenä useita kausia ja toimin edelleen. Erityisenä vastuualueena hallituksessa on arviointikoulutuksen kehittäminen Suomessa.”  

Maria Salenius, SAYFES hallituksen varajäsen

”Olen kiinnostunut arvioinnista, koska uskon vahvasti, että arvioinnilla voidaan vaikuttaa ja rakentaa yhteiskunnastamme yhdenvertaisempi ja parempi paikka kaikille. Omassa työssäni olen yli 10 vuoden ajan kannustanut maamme kuntia vahvaan arviointitoimintaan. Erikoisosaamisaluettani ovat hyvinvoinnin arviointi kunnissa, vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa sekä toiminnan itsearviointi erilaisin laatuviitekehyksin. Työskentelen erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitossa  ja koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Olen SAYFES ry:n hallituksen jäsen.”

Riitta Seppänen-Järvelä, SAYFES asiantuntijajäsen

”Olen kiinnostunut arviointiasioista laaja-alaisesti mutta erityisesti olen kehittämisen arvioinnin asiantuntija. Kiinnostukseni on kohdistunut etenkin työn ja työyhteisöjen kehittämisen arviointiin. Tutuinta aluetta minulle on sosiaali- ja terveydenhuolto, viimeaikoina erityisesti kuntoutus. Olen kiinnostunut myös arvioinnin metodisista asioista ja tutkimuksellisesta näkökulmasta. Töissä olen Kelan tutkimuksessa ja koulutukseni on valtiotieteen tohtori. Lisäksi olen dosentti Itä-Suomen yliopistossa.”