puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Muu arviointikirjallisuus


Atjonen, P. (2007) Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.

Atjonen, P.  (2015) Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Helsinki: Kirjokansi.

CAF 2013. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla.

Dahler-larsen, P. (2005) Vaikuttavuuden arviointi. Stakes, FinSoc Arviointiraportteja 3. Helsinki: Stakes.

Kivipelto, M. (2008) Osallistava ja valtaistava arviointi. Johdatus periaatteisiin ja käytäntöihin. Stakes, työpapereita 17/2008. Helsinki: Stakes.

Krogstrup, H. (2004) Asiakaslähtöinen arviointi. Bikva-malli. FinSocin arviointiraportteja 1. Helsinki: Stakes

Kusters, C.S.L. and Batjes, K. with Wigboldus, S., Brouwers, J. and Baguma, S.D. (2017) Managing for Sustainable Development Impact: An Integrated Approach to Planning, Monitoring and Evaluation, Wageningen: Wageningen Centre for Development Innovation, Wageningen University & Research, and Rugby, UK: Practical Action Publishing.

Lyytinmäki, J. & Rinne, J. (2014) Ympäristönsuojelun vaikutukset esiin Vuorovaikutteinen viestintä arvioinnin apuna. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2014. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Pohjola, A., Kemppainen, T. & Väyrynen, S. (toim.) (2012) Sosiaalityön vaikuttavuus. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Saari, E., Hyytinen, K., Hasu, M., Hyypiä, M., Korvela, P., Käpykangas, S., Leväsluoto, J., Melkas, H., Nordlund, A., Pekkarinen, S. & Toivonen, M. (2018) Kokeilut käytäntöön -työkirja. Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä -projekti. Helsinki: Työterveyslaitos. 

Selfton, T., Byford, S., McDaid, D., Hills, J. & Knapp, M. (2004) Taloudellinen arviointi sosiaalialalla. Helsinki: Stakes.

Seppänen-Järvelä R. (2005) Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Opas käytäntöihin. FinSoc arviointiraportteja 4. Helsinki: Stakes.

Seppänen-Järvelä, R. (toim.) (2005) Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineinä. FinSoc arviointiraportteja 2. Helsinki: STAKES.

Stenvall, J. & Virtanen, P. (2012) Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen: kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Helsinki: Tietosanoma.

Stockmann, R., Meyer, W. & Taube, L. (ed.) The Institutionalisation of Evaluation in Europe. Switzerland: Palgrave Macmillan.

Sundquist, S. & Oulasvirta, L. (toim.) (2011) Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille(2006)

Vataja, K. & Seppänen-Järvelä, R. (2006) Prosessiarviointi – mahdollisuus lujittaa kehittämisprojektia. Teoksessa Seppänen-Järvelä, R. & Karjalainen,V. (toim.) Kehittämistyön risteyksiä.Helsinki: Stakes, 217–230.

Virtanen, P. (2007) Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita.

Virtanen, P. & Vakkuri, J. (2016) Julkisen toiminnan tuloksellisuusarviointi. Helsinki: Tietosanoma.