puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2021

”Osaavaa arviointia & arviointiin perustuvaa päätöksentekoa”

Suomen Arviointiyhdistys ry:n tarkoitus

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n on vuonna 1999 perustettu monialainen, riippumaton arviointialan rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaa ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Päämääränä on dynaamisen, oppivan ja kansainvälistyvän arviointikulttuurin vahvistuminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa. Yhdistys edistää kansallisten ja kansainvälisten arvioinnin tekijöiden, tutkijoiden, tilaajien ja hyödyntäjien verkostoitumista.

Suomen Arviointiyhdistyksen strategia 2021–2024 toiminnan suunnittelun pohjana

Suomen Arviointiyhdistykselle on laadittu uusi nelivuotinen strategia. Strategian perustana ovat yhdistyksen arvot eli totuudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus, riippumattomuus, vastuullisuus, osallisuus ja oppivuus. Yhdistyksen missiona on koota ja osallistaa arviointitoimijoita sekä vahvistaa arviointiyhteisön osaamista ja arvioinnin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhdistyksen visiona on tukea arvioinnin keinoin yhteiskunnan ajankohtaisten, monialaisten ja viheliäisten ongelmien ratkaisemista.

Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu perustuu kahteen strategiseen päätavoitteeseen:

1)    Arviointiyhteisön rakentaminen. Tavoitteena on, että yhdistyksen jäsenistö on ajan hermolla uudistuvasta arviointiajattelusta ja -toiminnasta, jäsenten aktiivisuus lisääntyy ja arviointiyhteisön osaaminen laajentuu.

2)    Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että arviointi tuottaa tietoa merkittäviin yhteiskunnallisiin prosesseihin oikea-aikaisesti ja kansallisesta arviointipolitiikasta 1.0. syntyy ensimmäinen versio.

Yhdistys seuraa ja arvioi strategian toimivuutta ja toteutumista. Hallitus laatii toimintasuunnitelman arviointia varten työkalun.

 Vuoden 2021 tavoitteet ja toimenpiteet

Vuonna 2021 ryhdytään toimimaan strategian 2021–2024 mukaisesti keskittyen sekä arviointiyhteisön vahvistamiseen että yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon pandemian tilanne ja pyritään löytämään uusia vaikuttavia toimintatapoja muuttuneessa toimintaympäristössä.

 1. Arviointiyhteisön rakentaminen

Osaamisen vahvistaminen: seminaarit, blogit ja menetelmäpajat

 • Toteutetaan 3 arvioinnin metodipajaa ja/tai keskustelutilaisuutta etätoteutuksella. Luodaan toimintamalli (esim. webinaarien muokattava käsikirjoitus), joka tekee metodipajojen suunnittelusta ja toteuttamisesta sujuvaa ja joihin yleisön on helppo matalalla kynnyksellä osallistua. Alustajiksi kannustetaan myös hallituksen jäseniä ja jäsenistöä.
 • Järjestetään vuosikokouksen yhteydessä alustus ajankohtaisesta aiheesta
 • Selvitetään, mitä arviointiosaamiseen liittyviä tarpeita jäsenistöllä ja mahdollisesti yrityksillä on ja mitä arviointi/arviointiyhdistys voi tarjota.

Arvioinnin ABC:n konseptointi ja levittäminen

 • Jatketaan arvioinnin ABC-ohjelman suunnittelua ja tarkistetaan sen  toimintasuunnitelma ja toteutus vuoden aikana.
 • Liitetään arvioinnin eettiset kysymykset osaksi arvioinnin ABC-ohjelmaa.
 • Kartoitetaan mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta.

Jäsenviestinnän kehittäminen

 • Panostetaan monipuolisten arviointiaiheisten uutisten välittämiseen, kiinnostavien ja moninäkökulmaisesti arviointia lähestyvien blogien julkaisemiseen sekä verkkosivuilla viestimiseen niin, että myös yhdistystä vain vähän tai ei lainkaan tuntevat löytävät sen luokse.
 • Otetaan käyttöön säännölliset “jäsenviestit”, johon on koottu ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä asioita ja yhdistyksen omia kuulumisia.
 • Pidetään yhdistyksen verkkosivut ajankohtaisina.
 • Panostetaan yksilö- ja yhteisöjäsenten hankintaan ja asetetaan rekrytoinnille tavoite. Henkilöjäsenten osalta tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä nykyisellään. Vuoden 2021 loppuun mennessä tavoite yhteisöjäsenille on 10 kappaletta.
 • Varmistetaan jäsenmaksujen periminen ja selkeytetään jäsenedut ja osallistumismaksut ja viestitään niistä selkeästi.
 • Neuvotellaan Focus Localiksen kanssa yhteistyön vakiinnuttamisesta ja arvioinnin teemanumeron toimittamisesta kerran vuodessa.
 • Julkaistaan säännöllisesti monipuolisia blogikirjoituksia yhdistyksen verkkosivuilla. Tavoitteena on julkaista 4-6 kirjoitusta vuoden aikana.
 • Esitellään Focus Localiksen arvioinnin teemanumeroa 4/2020 yhdistyksen verkkosivuilla.
 • Kehitetään verkkoyhteyksien kautta tapahtuvaa osallistumista tilaisuuksiin.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteys kansallisen arviointipolitiikan tekijöihin ja tiedeyhteisöihin vahvistuu

 • Kartoitetaan kansallisen arviointipolitiikan ydintekijät ja keskeiset ryhmät.
 • Yhdistys toimii aktiivisesti Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV) sekä sen jäsenkunnan parissa. Avataan keskusteluyhteys tiedeyhteisöjen kanssa.
 • Valitaan Arvin päivän palkinnon saaja 2021. Tarkistetaan palkinnon perusteet ja laajennetaan palkintokategorioita tarvittaessa.
 • Huomioidaan toiminnassa tutkitun tiedon teemavuosi 2021 
 • Selvitetään, millaisia vaihtoehtoja olisi perustaa mahdollinen stipendienjako yhdistyksessä

Arviointi 2.0 prosessin jatkaminen

 • Jatketaan Kohti Arviointia 2.0. -keskustelutilaisuuksien sarjan toteuttamista. Toteutetaan 1-2 tilaisuutta vuoden aikana, joista ainakin yksi järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa (viime vuodelta peruuntunut tilaisuus). Suunnitellaan myös uusia tapahtumien järjestämisen muotoja.
 • Kartoitetaan mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta.

Vaikuttamisviestinnän ja kansainvälisten verkostojen kehittäminen

 • Selkeytetään yhdistyksen viestinnän keinoja ja vastuita.
 • Valitaan oikeat some-kanavat ja toimitaan niissä aktiivisesti.
 • Aktivoidaan yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten arviointijärjestöjen [EES (European Evaluation Society), NESE (Network of Evaluation Societies in Europe), IOCE (International Organization for Cooperation in Evaluation)] kanssa.
 • Osallistutaan kansainväliseen arviointikeskusteluun ja erilaisiin tapahtumiin yhdistyksen kannalta olennaisissa asioissa.
 • Toimitaan aktiivisesti pohjoismaisten kansallisten arviointiyhdistysten suomalaisena kumppanina.

Suomen Arviointiyhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa tai toimitiloja. Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen yleiskokouksen vuodessa (vuosikokous). Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta itselleen sihteerin sekä yhdistyksen rahastonhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua työskentelyynsä mukaan myös muita asiantuntijoita.