puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2020

”Osaavaa arviointia & arviointiin perustuvaa päätöksentekoa”

Suomen Arviointiyhdistyksen strategia

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n on vuonna 1999 perustettu monialainen riippumaton arviointialan rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen toiminnalle on laadittu strategia vuosille 2016 – 2020.  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Päämääränä on dynaamisen, oppivan ja kansainvälistyvän arviointikulttuurin vahvistuminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa. Yhdistää edistää kansallisten ja kansainvälisten arvioinnin tekijöiden, tutkijoiden, tilaajien ja hyödyntäjien verkostoitumista.

Yhdistyksen visiona on olla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä. Tehtävänä edistää arviointitoimintaan ja –tutkimukseen liittyvää osaamista vuorovaikutteisesti arvioinnin teorian, käytäntöjen ja ymmärryksen kehittymistä sekä korkeatasoisen arviointitiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

 

Päätavoitteet ja -toimenpiteet vuonna 2020

Vuonna 2020 jatketaan yhdistyksen strategian 2016–2020 mukaista toimintaa, keskittymällä erityisesti kansallisen arviointipolitiikan edistämiseen, arviointiosaamisen kehittämiseen ja yhdistyksen uusien toimintamuotojen edelleen kehittämiseen. Keskitymme verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa ja kehittämään edelleen uusia yhteisiä toimintatapoja. Lisäksi jatkamme verkostoitumista ja yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten arviointijärjestöjen kanssa.

 

A. Kansallisen arviointipolitiikan ja -kulttuurin vahvistaminen

Tavoitteena on edistää arvioinnin merkitystä päätöksenteon ja toimeenpanon tietoperustan luomisessa.

 • Jatketaan Kohti Arviointia 2.0. -keskustelutilaisuuksien sarjan toteuttamista. Keskustelusarja pohjautuu hallitusohjelman lupauksiin ja tarkoituksena on pohtia, miten politiikan uudistuessa tulisi myös arvioinnin uudistusta. Vuonna 2020 toteutetaan 2-3- tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään keväällä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa
 • Valitaan Arvin päivän palkinnon saaja 2020. Tarkistetaan palkinnon perusteet ja laajennetaan palkintokategorioita tarvittaessa.

 

B. Arviointiosaamisen vahvistaminen

Tavoitteena on vahvistaa arviointiosaamista ja kirkastaa arvioinnin merkitystä ja käsitteitä sekä tukea arviointiyhteisön verkostoitumista.

 • Toteutetaan 1-2 arvioinnin metodipajaa ja/ tai aamukahvitilaisuutta ja järjestetään vuosikokouksen yhteydessä alustus ajankohtaisesta aiheesta
 • Jatketaan arvioinnin ABC –ohjelman suunnittelua. Yhdistetään arvointiselvitys-prosessiin ja liitetään uuden strategian valmisteluun
 • Toimitetaan Focus Localiksen arvioinnin teemanumero (4/2020) yhteistyössä lehden toimituskunnan kanssa. Arviointiyhdistyksestä tulee teemanumeroon kaksi vierailevaa toimittajaa. Arvioinnin teemanumero julkaistaan loppusyksystä 2020

 

C. Arvioinnin eettisen perustan vahvistaminen

Tavoitteena on pitää yllä keskustelua arvioinnin eettisestä perustasta.

 • Liitetään arvioinnin eettiset kysymykset osaksi arvioinnin ABC-ohjelmaa sekä metodipajojen sisältöä ja kannustetaan myös blogikirjoituksissa tarkastelemaan arvioinnin etiikkaa

 

D. Viestinnän kehittäminen

Tavoitteena on aktiivinen ja ajankohtainen viestintä.

 • Julkaistaan säännöllisesti monipuolisia blogikirjoituksia yhdistyksen verkkosivuilla. Tavoitteena on 6-8 kirjoitusta vuoden aikana
 • Työstetään koulutuksiin liittyvä alasivu yhdistyksen verkkosivuille (linkkejä koulutuksiin)
 • Kirjastoon lisätään uudet väitöskirjat
 • Seurataan verkkosivujen kävijämäärää
 • Mahdollistetaan yhdistyksen käyntikorttien tilaaminen halukkaille

 

E. Koordinaatio

Tavoitteena on kehittää yhdistyksen sisäistä toimintaa ja työnjakoa, lisätä jäsenistön osallistamista ja uusien jäsenten rekrytointia

 • Panostetaan jäsenten yksilö- ja yhteisöjäsenten hankintaan ja asetetaan rekrytoinnille tavoite
 • Varmistetaan jäsenmaksujen periminen ja selkiytetään jäsenedut ja osallistumismaksut ja viestitään niistä selkeästi
 • Kehitetään kokouskäytäntöjä ja osallistumista verkkoyhteyksien kautta
 • Perustetaan yhdistykselle Linkedin-sivusto ja varmistetaan sen ylläpito

 

F. Kansainvälisten verkostojen ja yhteistyön vahvistaminen

Tavoitteena pitää aktiivisesti yllä yhteyttä kansainvälisen arviointiyhteisöön

 

G. Yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet arvioinnissa

 • Vahvistetaan yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän suuntaan ja selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia
 • Selvitetään, mitä arviointitarpeita yrityksillä on ja mitä arviointi/ arviointiyhdistys voi tarjota yrityksille

Suomen Arviointiyhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa tai toimitiloja. Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen yleiskokouksen vuodessa (vuosikokous). Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta itselleen sihteerin sekä yhdistyksen rahastonhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua työskentelyynsä mukaan myös muita asiantuntijoita. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä yhdistyksen kokoukset ja muut tilaisuudet järjestetään pääosin Tieteiden talolla Helsingissä.