puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2023

”Osaavaa arviointia & arviointiin perustuvaa päätöksentekoa”

Suomen Arviointiyhdistys ry:n tarkoitus

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n on vuonna 1999 perustettu monialainen, riippumaton arviointialan rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaa ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Päämääränä on dynaamisen, oppivan ja kansainvälistyvän arviointikulttuurin vahvistuminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa. Yhdistys edistää kansallisten ja kansainvälisten arvioinnin tekijöiden, tutkijoiden, tilaajien ja hyödyntäjien verkostoitumista.

Suomen Arviointiyhdistyksen strategia 2021–2024 toiminnan suunnittelun pohjana

Suomen Arviointiyhdistykselle on laadittu uusi nelivuotinen strategia. Strategian perustana ovat yhdistyksen arvot eli totuudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus, riippumattomuus, vastuullisuus, osallisuus ja oppivuus. Yhdistyksen missiona on koota ja osallistaa arviointitoimijoita sekä vahvistaa arviointiyhteisön osaamista ja arvioinnin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhdistyksen visiona on tukea arvioinnin keinoin yhteiskunnan ajankohtaisten, monialaisten ja viheliäisten ongelmien ratkaisemista.

Vuoden 2023 toiminnan suunnittelu perustuu kahteen strategiseen päätavoitteeseen:

1)    Arviointiyhteisön rakentaminen. Tavoitteena on, että yhdistyksen jäsenistö on ajan hermolla uudistuvasta arviointiajattelusta ja -toiminnasta, jäsenten aktiivisuus lisääntyy ja arviointiyhteisön osaaminen laajentuu.

2)    Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että arviointi tuottaa tietoa merkittäviin yhteiskunnallisiin prosesseihin oikea-aikaisesti ja kansallisesta arviointipolitiikasta 1.0. syntyy ensimmäinen versio.

Yhdistys seuraa ja arvioi strategian toimivuutta ja toteutumista. Hallitus laatii toimintasuunnitelman arviointia varten työkalun.

 Vuoden 2023 tavoitteet ja toimenpiteet

Vuonna 2023 edistetään strategian 2021–2024 mukaista toimintaa keskittyen sekä arviointiyhteisön vahvistamiseen että yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Strategian vahvistamiseksi laaditaan strategian toimeenpanon linjaukset. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon pandemian tilanne sekä hyödynnetään pandemian aikana syntyneet opit ja pyritään löytämään uusia vaikuttavia toimintatapoja muuttuneessa toimintaympäristössä.

 1. ARVIOINTIYHTEISÖ

Osaamisen vahvistaminen: seminaarit, blogit ja menetelmäpajat

 • Toteutetaan kolme arvioinnin metodipajaa ja/tai keskustelutilaisuutta etä- tai hybriditoteutuksella. Alustajiksi kannustetaan myös hallituksen jäseniä ja yhdistyksen jäsenistöä laajasti. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä metodipajoissa.
 • Järjestetään vuosikokouksen yhteydessä alustus ajankohtaisesta aiheesta.
 • Selvitetään, mitä arviointiosaamiseen liittyviä tarpeita jäsenistöllä, erityisesti yhteisöjäsenillä, on ja mitä arviointi/arviointiyhdistys voi tarjota. Suunnitellaan uudenlaisia tapahtumien järjestämisen muotoja.
 • Vahvistetaan yhteyksiä yhteisöjäseniin esittelemällä yhteisöjäsenet ja niiden toimintaa yhdistyksen kautta (esim. haastattelutyyppiset esittelyt nettisivuilla) sekä järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja vierailuja yhteisöjäsenten kanssa.  Yhteisöjäseniltä pyydetään blogikirjoituksia ja heille tarjotaan apua tekstien editointiin.
 • Yhteisöjäseniä pyydetään nimeämään yhdyshenkilö arviointiyhdistyksen kanssa käytävää viestittelyä varten.
 • Tuetaan arviointiosaamisen kehittymistä olemalla aktiivisia tiedeyhteisöjen suuntaan sekä toteuttamalla erilaisia arvioinnin teoriaa ja käytäntöjä yhdistäviä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia itse tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Järjestetään arviointiseminaari yhteistyötahojen kanssa. Nimetään seminaaria varten valmisteluryhmä. Järjestetään seminaarin yhteydessä VIP-tilaisuus yhteisöjäsenille.

Laadukkaan jäsenviestinnän toteuttaminen

 • Panostetaan monipuolisten arviointiaiheisten uutisten välittämiseen, kiinnostavien ja moninäkökulmaisesti arviointia lähestyvien blogien julkaisemiseen sekä verkkosivuilla viestimiseen niin, että myös yhdistystä vain vähän tai ei lainkaan tuntevat löytävät sen luokse.
 • Jatketaan säännöllisten uutiskirjeiden kokoamista. Pyritään julkaisemaan uutiskirje noin kerran kuussa. Uutiskirjeisiin kootaan ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä asioita, julkaisuja, tapahtumia, työpaikkailmoituksia sekä yhdistyksen omia kuulumisia. Panostetaan monipuolisen kansallisen ja kansainvälisen arviointia koskeva tiedon välittämiseen, josta välittyy uudenlainen arviointitoiminta. Yhteisöjäseniä lähestytään erikseen uutiskirjeiden kokoamiseksi.
 • Pidetään yhdistyksen verkkosivut ajankohtaisina.
 • Julkaistaan säännöllisesti monipuolisia blogikirjoituksia yhdistyksen verkkosivuilla. Tavoitteena on julkaista 4-6 kirjoitusta vuoden aikana.

Aktiivinen jäsenhankinta ja osuvat jäsenedut

 • Panostetaan yksilö- ja yhteisöjäsenten hankintaan ja asetetaan rekrytoinnille tavoite. Henkilöjäsenten osalta tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä nykyisellään. Vuoden 2023 loppuun mennessä tavoite yhteisöjäsenten määräksi on 13 kappaletta.
 • Perustetaan yhteisöjäsenten aktivoimisen ja hankinnan tiimi, jotta strategiaan valittu yhteisöjäsenille kohdennetaan sopivia jäsenpalveluja.Jäsenetujen kehittäminen aloitetaan olemassa olevista yhteisöjäsenistä, esimerkiksi parantamalla niiden näkyvyyttä yhdistyksen toiminnassa. Järjestetään sopivissa yhteyksissä erillisiä tilaisuuksia yhteisöjäsenten tapaamiseksi sekä yhdistyksen vierailuja yhteisöjäsenten luona ja nimetään yhteisöjäsenten kirjeenvaihtajat.
 • Varmistetaan selkeä viestintä jäsenmaksuista ja jatketaan hyväksi todettua henkilökohtaista laskutustapaa henkilöjäsenille.

Yhdistyksen hallituksen toimintatapojen uudistamisen jatkaminen

 • Kehitetään hallituksen työkäytäntöjä motivoiviksi ja selvitetään mahdollisuuksia luoda sähköinen alusta ja/ tai muu ketterä keskustelufoorumi sähköpostiviestinnän rinnalle tukemaan keskinäistä viestintää ja yhteydenpitoa.
 • Hyödynnetään Tieteiden Talon saneerattuja tiloja sekä AV-laitteita
 • Ylläpidetään yhdistyksen laatukäsikirjaa ja täydennetään sitä mahdollisilla uusilla prosesseilla.
 • Selvitetään yhdistyksen pankkitilin siirtoa pois Nordeasta. Selvitetään muilta pankeilta yhdistyksen pankkipalvelujen hintoja.

 1. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Yhteyden vahvistaminen kansallisiin ja kansainvälisiin arviointitoimijoihin ja tiedeyhteisöihin      

 • Suunnitellaan uudenlaisia yhteistyömuotoja ja vahvistetaan yhteyttä kansallisen arviointipolitiikan toteuttajiin ja tiedeyhteisöihin.
 • Vahvistetaan hyvin alkanutta yhteistyötä pohjoismaisten arviointiyhdistysten kanssa
 • Toimitaan aktiivisesti Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV) sekä sen jäsenkunnan parissa. Avataan keskusteluyhteys tiedeyhteisöjen kanssa.
 • Valitaan Arvin päivän palkinnon saaja 2023. Tarkistetaan palkinnon perusteet ja laajennetaan palkintokategorioita tarvittaessa.
 • Jatketaan gradupalkinnon toteuttamista ja arvioidaan ensimmäisen kerran toteutuksen onnistumista  ja tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Laajennetaan kohderyhmää koskemaan myös tekniikan ala diplomitöitä.
 • Valitaan Gradupalkinnon saaja 2023. Tehdään yhteistyötä Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Focus Localiksen kanssa gradupalkintoprosessissa.
 • Osallistutaan muiden tahojen järjestämiin arviointiseminaareihin ja -konferensseihin.
 • Kartoitetaan mahdollisuus järjestää kansainvälinen tilaisuus yhdessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa.

Vaikuttamisviestinnän ja kansainvälisten verkostojen kehittäminen

 • Selkeytetään viestinnän vastuita.
 • Toimitaan aktiivisesti valituissa some-kanavissa (Twitter, LinkedIn, Facebook)
 • Aktivoidaan yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten arviointijärjestöjen kanssa.
 • Osallistutaan kansainväliseen arviointikeskusteluun ja erilaisiin tapahtumiin yhdistyksen kannalta olennaisissa asioissa.
 • Toimitaan aktiivisesti pohjoismaisten kansallisten arviointiyhdistysten suomalaisena kumppanina.

Suomen Arviointiyhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa tai toimitiloja. Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen yleiskokouksen vuodessa (vuosikokous). Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta itselleen sihteerin sekä yhdistyksen rahastonhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua työskentelyynsä mukaan myös muita asiantuntijoita. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä yhdistyksen kokoukset ja muut tilaisuudet voidaan järjestää Tieteiden Talolla Helsingissä. Yhdistyksen hallituksen kokoukset järjestetään sekä läsnäolo- että virtuaalisina kokouksina. Yhdistys toimii vastuullisesti ja mahdolliset kokoontumisrajoitukset otetaan huomioon kaikissa järjestelyissä.