puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2024

”Osaavaa arviointia & arviointiin perustuvaa päätöksentekoa”

Suomen Arviointiyhdistys ry:n tarkoitus

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n on vuonna 1999 perustettu monialainen, riippumaton arviointialan rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaa ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Päämääränä on dynaamisen, oppivan ja kansainvälistyvän arviointikulttuurin vahvistuminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa. Yhdistys edistää kansallisten ja kansainvälisten arvioinnin tekijöiden, tutkijoiden, tilaajien ja hyödyntäjien verkostoitumista.

Suomen Arviointiyhdistyksen strategia 2021–2024 toiminnan suunnittelun pohjana

Suomen Arviointiyhdistykselle on laadittu uusi nelivuotinen strategia. Strategian perustana ovat yhdistyksen arvot eli totuudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus, riippumattomuus, vastuullisuus, osallisuus ja oppivuus. Yhdistyksen missiona on koota ja osallistaa arviointitoimijoita sekä vahvistaa arviointiyhteisön osaamista ja arvioinnin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhdistyksen visiona on tukea arvioinnin keinoin yhteiskunnan ajankohtaisten, monialaisten ja viheliäisten ongelmien ratkaisemista.

Vuoden 2024 toiminnan suunnittelu perustuu kahteen strategiseen päätavoitteeseen:

1)    Arviointiyhteisön rakentaminen. Tavoitteena on, että yhdistyksen jäsenistö on ajan hermolla uudistuvasta arviointiajattelusta ja -toiminnasta, jäsenten aktiivisuus lisääntyy ja arviointiyhteisön osaaminen laajentuu.

2)    Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että arviointi tuottaa tietoa merkittäviin yhteiskunnallisiin prosesseihin oikea-aikaisesti ja kansallisesta arviointipolitiikasta 1.0. syntyy ensimmäinen versio.

Yhdistys seuraa ja arvioi strategian toimivuutta ja toteutumista. Hallitus laatii toimintasuunnitelman arviointia varten työkalun.

 Vuoden 2024 tavoitteet ja toimenpiteet

Vuonna 2024 edistetään strategian 2021–2024 mukaista toimintaa keskittyen edelleen sekä arviointiyhteisön vahvistamiseen että yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Strategian vahvistamiseksi laaditaan strategian toimeenpanon linjaukset. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenpalveluiden saavutettavuus sekä hyödynnetään aiemmasta toiminnasta saadut opit. Lisäksi pyritään löytämään uusia vaikuttavia toimintatapoja muuttuvassa toimintaympäristössä.

 1. ARVIOINTIYHTEISÖN RAKENTAMINEN

Osaamisen vahvistaminen: seminaarit, blogit ja metodipajat

 • Toteutetaan kolme arvioinnin metodipajaa ja/tai keskustelutilaisuutta etä- tai hybriditoteutuksena. Alustajiksi kannustetaan myös hallituksen jäseniä ja yhdistyksen jäsenistöä laajasti. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä metodipajoissa.
 • Järjestetään vuosikokouksen yhteydessä alustus ajankohtaisesta aiheesta.
 • Kartoitetaan henkilö- ja yhteisöjäsenten arviointiosaamiseen liittyviä tarpeita suunniteltaessa arviointiyhdistyksen palveluiden tarjontaa jäsenille. Kokeillaan uudenlaisia palveluiden ja tapahtumien järjestämisen muotoja.
 • Vahvistetaan edelleen yhteyksiä yhteisöjäseniin tarjoamalla mahdollisuus esittäytyä ja esitellä toimintaa yhdistyksen kautta (esim. haastattelutyyppiset esittelyt nettisivuilla) tai järjestää tilaisuuksia yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Tarjotaan yhteisöjäsenille mahdollisuuksia alustaa metodipajoissa ja muissa tilaisuuksissa. Yhteisöjäseniltä pyydetään blogikirjoituksia ja heille tarjotaan apua tekstien editointiin.
 • Varmistetaan, että yhteisöjäsenillä on  nimetty yhdyshenkilö arviointiyhdistyksen kanssa käytävää viestittelyä varten.
 • Tuetaan arviointiosaamisen kehittymistä olemalla aktiivisia tiedeyhteisöjen suuntaan sekä toteuttamalla erilaisia arvioinnin teoriaa ja käytäntöjä yhdistäviä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia itse tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Kartoitetaan seuraavan arviointiseminaarin sopivaa ajankohtaa ja toteuttamistapaa yhteistyötahojen kanssa. Huomioidaan seminaarin suunnittelussa jäsenistön tarpeet. Tarjotaan seminaarin yhteydessä näkyvyyttä yhteisöjäsenille.
 • Kehitetään Arvioinnin ABC-kirjoitussarjaa (Sayfes paper), joka tekee arviointitoimintaa tunnetuksi, esittelee arvioinnin muotoja ja menetelmiä sekä selkiyttää käsitteitä ja termejä käytännönläheisesti yhteisen keskustelun pohjaksi. Kannustetaan jäsenistöä kirjoittamaan uuteen arvioinnin ABC-julkaisusarjaan. Uusi sarja on pilotti, jonka ohjeistusta ja toimintamallia kehitetään kokeilun edetessä.

Laadukkaan jäsenviestinnän toteuttaminen

 • Panostetaan monipuolisten arviointiaiheisten uutisten välittämiseen, kiinnostavien ja moninäkökulmaisesti arviointia lähestyvien blogien julkaisemiseen sekä verkkosivuilla viestimiseen niin, että myös yhdistystä vain vähän tai ei lainkaan tuntevat löytävät sen luokse.
 • Jatketaan säännöllisesti uutiskirjeiden kokoamista. Pyritään julkaisemaan uutiskirje noin kerran kuussa. Uutiskirjeisiin kootaan ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä asioita, julkaisuja, tapahtumia, työpaikkailmoituksia sekä yhdistyksen omia kuulumisia. Viestitään monipuolisesti kansallista ja kansainvälistä arviointia koskevaa tietoa, josta välittyy uudenlainen arviointitoiminta. Yhteisöjäseniä lähestytään uutiskirjeiden kokoamiseksi.
 • Pidetään yhdistyksen verkkosivut ajankohtaisina.
 • Julkaistaan säännöllisesti monipuolisia blogikirjoituksia yhdistyksen verkkosivuilla. Tavoitteena on julkaista 4-6 kirjoitusta vuoden aikana.

Aktiivinen jäsenhankinta ja osuvat jäsenedut

 • Suunnitellaan toimia jäsenrekisterin paremmasta hallinnasta sekä mahdollisuuksia uusiin jäsenmaksujen kategorioihin ja kannatusmaksuun.
 • Yksilö- ja yhteisöjäsenten hankintaa jatketaan ja asetetaan rekrytoinnille tavoite. Henkilöjäsenten osalta tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä nykyisellään (55). Vuoden 2024 loppuun mennessä tavoite yhteisöjäsenten määräksi on 10.
 • Hyödynnetään yhteisöjäsenten aktivoimista pohtineen ryhmän ideoita yhteisöjäsenten jäsenpalveluiden kohdentamiseksi ja uusien jäsenten rekrytoimiseksi.
 • Varmistetaan selkeä viestintä jäsenmaksuista ja jatketaan hyväksi todettua henkilökohtaista laskutustapaa henkilöjäsenille.

 

 1. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

 • Suunnitellaan uudenlaisia yhteistyömuotoja ja vahvistetaan yhteyttä kansallisen arviointipolitiikan toteuttajiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin arviointitoimijoihin ja tiedeyhteisöihin.
 • Vahvistetaan hyvin alkanutta yhteistyötä pohjoismaisten arviointiyhdistysten kanssa
 • Kartoitetaan mahdollisuus järjestää kansainvälinen tilaisuus yhdessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa.
 • Toimitaan aktiivisesti Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV) sekä sen jäsenkunnan parissa. Pohditaan yhdistyksen mahdollisuutta osallistua Tieteiden yöhön.
 • Valitaan Arvin päivän palkinnon saaja(t) 2024. Tarkistetaan palkinnon perusteet ja laajennetaan palkintokategorioita tarvittaessa. Järjestetään Arvin päivän palkinnon jakotilaisuus.
 • Jatketaan Vuoden gradupalkinto -kilpailun toteuttamista. Arvioidaan toteutuksen onnistumista ja tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Laajennetaan kohderyhmää koskemaan myös tekniikan alan diplomitöitä. Nimetään Vuoden gradupalkinto -kilpailusta vastaava tiimi.
 • Valitaan Gradupalkinnon saaja 2024. Tehdään yhteistyötä Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Focus Localiksen kanssa palkintoprosessissa sekä uudistetaan hakua.
 • Osallistutaan muiden tahojen järjestämiin arviointiseminaareihin ja -konferensseihin.

Vaikuttamisviestinnän ja kansainvälisten verkostojen kehittäminen

 • Selkeytetään viestinnän vastuita.
 • Toimitaan aktiivisesti valituissa some-kanavissa (Twitter, LinkedIn, Facebook).
 • Aktivoidaan yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten arviointijärjestöjen kanssa.
 • Osallistutaan kansainväliseen arviointikeskusteluun ja erilaisiin tapahtumiin yhdistyksen kannalta olennaisissa asioissa.
 • Toimitaan aktiivisesti pohjoismaisten kansallisten arviointiyhdistysten suomalaisena kumppanina.

Yhdistyksen hallituksen toimintatapojen kehittäminen edelleen

 • Kehitetään hallituksen työkäytäntöjä motivoiviksi ja selvitetään mahdollisuuksia luoda sähköinen alusta ja/ tai muu ketterä keskustelufoorumi sähköpostiviestinnän rinnalle tukemaan keskinäistä viestintää ja yhteydenpitoa.
 • Yhdistyksen Teams-tilin perustamista harkitaan.
 • Hyödynnetään Tieteiden Talon saneerattuja tiloja ja AV-laitteita.
 • Ylläpidetään yhdistyksen laatukäsikirjaa ja täydennetään sitä mahdollisilla uusilla prosesseilla.
 •  Yhdistyksen hallituksen  tehtäviä ja työnjakoa tarkistetaan, tasoitetaan tehtävien jakautumista ja muutetaan tehtävänkuvia tarvittaessa.
 • Pohditaan sääntömuutoksen tarvetta hallituksen kokoonpanon osalta.
 • Selvitetään yhdistyksen pankkitilin siirtoa pois Nordeasta. Selvitetään muilta pankeilta yhdistyksen pankkipalvelujen hintoja
 • Käynnistetään uuden strategian valmistelu syksyllä 2024

 

Suomen Arviointiyhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa tai toimitiloja. Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen yleiskokouksen vuodessa (vuosikokous). Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta itselleen sihteerin sekä yhdistyksen rahastonhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua työskentelyynsä mukaan myös muita asiantuntijoita. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä yhdistyksen kokoukset ja muut tilaisuudet voidaan järjestää Tieteiden Talolla Helsingissä. Yhdistyksen hallituksen kokoukset järjestetään sekä läsnäolo- että virtuaalisina kokouksina. Yhdistys toimii vastuullisesti ja mahdolliset kokoontumisrajoitukset otetaan huomioon kaikissa järjestelyissä.