puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Säännöt

Säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Suomen Arviointiyhdistys – Finnish Evaluation Society ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä koulutusta, seminaareja, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.
 3. Jäsenet: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen: Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyksen jäsenenä sitoutunut.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu: Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
 6. Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hall ituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus: Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 9. Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
 11. Vuosikokous: Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai ja yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.