puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintakertomus

Toimintakertomus vuodelta 2019

 

YLEISTÄ

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n on vuonna 1999 perustettu monialainen riippumaton arviointialan rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kansallista ja kansainvälistä koulutusta, seminaareja, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

 

Yhdistys on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyhdistys. Yhdistys toimii EES:n (European Evaluation Society), NESE:n ( Network of Evaluation Societies in Europe), IOCE:n (International Organization for Cooperation in Evaluation) sekä pohjoismaisten kansallisten arviointiyhdistysten kumppanina. Yhdistykselle on laadittu strategia vuosille 2016-2020. Yhdistyksen visiona on olla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä.

 

HALLITUS

Vuoden 2019 hallituksen kokoonpano on ollut:

 

Hallituksen puheenjohtaja:

toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, ajalla  1.1. – 2.4.2019

johtava asiantuntija Mari Räkköläinen, ulkoministeriö, 2.4.2019 alkaen

varapuheenjohtaja, johtava asiantuntija, Pekka Pesonen, Business Finland

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto

dosentti Liisa Horelli, Aalto-yliopisto

arvioinnin erityisasiantuntija, Kirsi Hyytinen, VTT, strategy and business intelligence

kehitysjohtaja Kaisa Lähteenmäki-Smith, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto

johtava asiantuntija Mari Räkköläinen, ulkoministeriö

toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy

 

Hallituksen varajäsenet:

erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

toimitusjohtaja Kari I. Mattila, Johtajuustaito Oy

konsultti Petra Mikkolainen, Lectura Consulting Oy / Fortiko osk

johtava asiantuntija, Pekka Pesonen, Business Finland

terveystieteen tohtori Anu Räisänen

erityisasiantuntija Maria Salenius, Kuntaliitto

Yhdistyksen sihteeri: Petra Mikkolainen

Viestintä- ja verkkovastaava: Mervi Aalto-Kallio

Rahastonhoitaja: Kirsi Hyytinen

Toiminnan tarkastaja: Onni Pekonen, valtiovarainministeriö

 

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

toimitusjohtaja Kimmo Halme, 4Front

neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö

senior partner Olli Oosi, Owal Group

asiantuntija Nuppu Rouhiainen, Business Finland

tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

johtava asiantuntija Katri Vataja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.3.2019. Lisäksi yhdistyksen hallitus kokoontui toimikauden aikana kahdeksan kertaa (22.1., 28.2., 2.4., 6.5., 4.6., 20.8., 26.9. ja 6.11.2019).

Yhdistyksen jäsenet:

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 50 maksanutta jäsentä ja 5 on yhteisöjäseniä (Motiva, ForeFront, MDI Public Oy, NIRAS Finland, Kuntaliitto). Jäsenrekisteriin on ilmoittautunut reilu 100 henkilöä.

 

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä aikaisemmilta vuosilta kertyneillä säästöillä.

 

TOIMINTA

 

Vuonna 2019 jatkettiin yhdistyksen strategian 2016–2020 mukaista toimintaa keskittyen erityisesti kansallisen arviointipolitiikan vahvistamiseen, arviointikulttuurin ja arviointiosaamisen edistämiseen sekä uusien toimintamuotojen edelleen kehittämiseen.

A.   Kansallisen arviointipolitiikan ja arviointikulttuurin vahvistuminen

Tavoitteena on ollut kansallisen arviointipolitiikan edistäminen painottaen erityisesti arvioinnin vahvistamista ja näkyvyyttä hallitusohjelmassa.

Suomen Arviointiyhdistys laati keväällä 2019 hallitusneuvotteluihin suunnatun aloitteen kansallisesta arviointipolitiikasta ”Arviointi hallitusohjelmaan”, jossa yhdistys esitti, että hallitusohjelman tavoitteita tulisi arvioida kaikilla hallitusohjelman painopistealueilla ja arviointitietoa tulisi tuottaa jatkuvasti päätöksentekoa varten. Lisäksi ehdotettiin, että hallitusohjelmaan liitettäisiin linjaukset kansallisesta arviointipolitiikasta ja kiinnitettäisiin erityistä huomiota korkeatasoisen arvioijakoulutuksen järjestämiseen. Aloite lähetettiin hallitusneuvotteluihin osallistuville tahoille, neuvotteluiden koordinaattoreille, puoluesihteereille ja poliittisille avustajille.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat käyneet keskusteluja kansallisen arviointiohjelman tarpeesta Valtioneuvoston kanslian edustajien kanssa joulukuussa 2019 Valtioneuvoston kansliassa järjestetyssä tapaamisessa. Valtioneuvoston kanslialle tehtiin myös ehdotus selvittää valtionhallinnon arviointitoiminnan tila. Yhdistyksen hallituksen edustajat tapasivat arviointiselvitykseen liittyen erikseen myös VnTEAS-toiminnasta vastaavia henkilöitä VNK:ssa.

Helsingin Sanomissa julkaistiin kesällä 2019 Arviointiyhdistyksen hallituksen jäsenten Liisa Horellin ja Anu Räisäsen Vieraskynä-kirjoitus ”Arviointi osaksi kaikkea päätöksentekoa” (HS 8.7.2019) arvioinnista päätöksenteossa ja arviointiosaamisen kehittämisestä tarpeesta Suomessa.

Arvin päivän palkinto 2019 myönnettiin Arvin päivänä 31.8. POLKU 2030 -arvioinnin arviointitiimille, joka arvioi Suomen kestävän kehityksen politiikan Agenda 2030 toteutumisen. Arviointitiimissä on jäseniä ajatushautomo Demos Helsingistä, Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutista (Helsus).  Arviointiraatina toimi neljä Arviointiyhdistyksen hallituksen ulkopuolista asiantuntijaa. Valinnan perusteluina olivat muun muassa, että POLKU2030 -arviointi kehitti politiikka-arviointien toteutustapaa soveltaen rohkeasti kehittävän arvioinnin metodeja ja loi näin pohjaa tuleville arvioinneille. Evaluointi vahvisti yhteiskuntakeskustelun tietopohjaa ja antoi syötteitä hallitusohjelmaan. Lisäksi evaluoinnin oppeja on levitetty aktiivisesti ja arviointi on saanut kansainvälistä huomiota.

Arviointi 2.0. -ohjelmaan liittyvä toiminta käynnistettiin uudelleen ja suunniteltiin vuosille 2019–2020 ajoittuva keskustelutilaisuuksien sarja ”Osaavaa ja osallistavaa Suomea arvioimassa”, joka pohjautuu hallitusohjelman lupauksiin. Ensimmäisen valtiovarainministeriössä 17.12. järjestetyn keskustelutilaisuuden teemana oli Arvioinnin rooli pitkän aikavälin politiikan ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä. Tilaisuudessa pohdittiin, miten arviointi saataisiin parhaiten palvelemaan päätöksentekoa sekä vahvistamaan tietoperustaa ja oppimista osana hallitusohjelmaa. Keskustelemassa olivat tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvos Olli Hietanen, kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stocchetti ja neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi valtiovarainministeriöstä sekä ja POLKU 2030 –arviointitiimi, jolle myös luovutettiin tilaisuudessa Arvin päivän palkinto.

 

B.         Arviointiosaamisen vahvistaminen

Tavoitteena on ollut selkeyttää arvioinnin käsitteitä ja parantaa kansallista arviointiosaamista.

Arvioinnin metodipaja järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä 24.4. 2019 kehittävän arvioinnin lähestymistavasta. Tilaisuuden ”Milloin arviointi on kehittävää arviointia?” ohjasi Nina K. Hietakangas. Anu Räisänen ja Mari Räkköläinen pitivät puheenvuorot. Tilaisuuteen ilmoittautui 22 osallistujaa.

 

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2019 järjestettiin Tampereen yliopistossa 13.- 14.6.2019. Tilaisuus toteutettiin Tampereen yliopiston, Suomen tilintarkastajien ja Suomen Arviointiyhdistyksen yhteistyönä. Arviointiyhdistyksen puolelta tilaisuuden suunnittelusta vastasi Petri Uusikylä. Arviointiyhdistyksen jäsenet Katri Vataja, Kirsi Hyytinen, Riitta Seppänen-Järvelä ja Mari Räkköläinen pitivät alustukset seminaarissa.

 

Päätettiin käynnistää arvioinnin käsitteitä selkiyttävä ja arvioinnin määrittelyä edistävä toiminta ja suunniteltiin Arvioinnin ABC-ohjelma, jossa tuotetaan tietoa arvioinnista ilmiönä mm. yhdistyksen verkkosivuille. Ohjelma toteutetaan pitkäjänteisesti ja se ajoittuu usealle vuodelle. Ohjelman tavoitteena on selkeyttää toimijoilla, mitä arviointi on ja miten se täydentää eri päätöksenteon, strategisen suunnittelun ja riskien hallinnan työkalujen kirjoa.

 

Päätettiin toimittaa Focus Localiksen arvioinnin teemanumero, käynnistettiin neuvottelut lehden toimituskunnan kanssa  ja laadittiin suunnitelma teemanumeron sisällöstä sekä valmisteltiin kirjoittajakutsun luonnos. Arviointiyhdistyksestä lehden vierailevina toimittajina ovat Kirsi Hyytinen ja Mari Räkköläinen.

 

C.         Arvioinnin eettisen perustan vahvistaminen

Tavoitteena on ollut herättää keskustelua arvioinnin eettisestä perustasta. Eettinen näkökulma on ollut esillä SAYFESin järjestämissä keskustelutilaisuuksissa yhdistyksen laatimaan Arvioinnin arvot ja eettiset periaatteet -linjauksen pohjalta. Linjaus päivitettiin tammikuussa 2019. Tilaajan ja arvioinnin tekijän rooleja on myös sivuttu eri tilaisuuksissa.

 

D.    Viestinnän parantaminen

 

Tavoitteena on ollut aktiivisen ja ajankohtaisen viestinnän lisääminen.

 

Vuoden 2019 aikana julkaistiin useita blogeja ja levitettiin ajankohtaista tietoa yhdistykseltä sekä muita uutisia esimerkiksi muiden toteuttamista arviointitapahtumista. Tilastoraportteja mm. verkkosivujen kävijämääristä, suosituimmista sivuista ja vierailujen kestosta alettiin koota 2019 vuoden alusta.

 

E.    Koordinaatio

SAYFES koordinoi toimintaansa aktiivisesti eri viestintäkanavien välityksellä:

 

Ulkoinen tiedottaminen

●      Aktiivinen nettisivujen päivitys

●      Facebook-sivut

●      Uutisten jakaminen hallituksen jäsenten omissa some-kanavissa

 

Sisäinen tiedottaminen

●      Jäsenten sähköpostilista

●      Hallituksen sähköpostilista

●      Hallituksen asiantuntijajäsenten sähköpostilista

 

Muu toiminta

●        Laadittiin yhdistyksen tietosuojaseloste

 

F.     Kansainvälisten verkostojen ja yhteistyön vahvistuminen

 

SAYFES jatkoi yhteydenpitoa Network of European Evaluation Societies NESE:n ja European Evaluation Society EES:n  kanssa.

 

 

Helsingissä 3.3.2020

 

Mari Räkköläinen

puheenjohtaja

 

Petra Mikkolainen

sihteeri