puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintakertomus

 

YLEISTÄ

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n on vuonna 1999 perustettu monialainen riippumaton arviointialan rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kansallista ja kansainvälistä koulutusta, seminaareja, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Yhdistys on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyhdistys. Yhdistys toimii EES:n (European Evaluation Society), NESE:n ( Network of Evaluation Societies in Europe), IOCE:n (International Organization for Cooperation in Evaluation) sekä pohjoismaisten kansallisten arviointiyhdistysten kumppanina. Yhdistykselle on laadittu strategia vuosille 2016-2020. Yhdistyksen visiona on olla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä.

HALLITUS

Vuoden 2021 hallituksen kokoonpano on ollut:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

arviointineuvos Mari Räkköläinen, ulkoministeriö / KARVI (puheenjohtaja)

asiantuntija Pinja Parkkonen, Sitra (varapuheenjohtaja 22.3.2021 lähtien)

arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto

erikoistutkija, tiimin vetäjä, Kirsi Hyytinen, VTT, Future-proof societies

johtava tuloksellisuustarkastaja Pekka Salminen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (22.3.2021 lähtien)

erikoistutkija Annukka Berg, Suomen ympäristökeskus/Ympäristöministeriö (22.3.2021 lähtien)

dosentti Liisa Horelli, Aalto-yliopisto (22.3.2021 saakka)

toimitusjohtaja Kari I. Mattila, Johtajuustaito Oy (22.3.2021 alkaen)

toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy (22.3.2021 saakka)

 

Hallituksen varajäsenet:

johtava asiantuntija, Pekka Pesonen, Business Finland

johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI Public Oy

erityisasiantuntija Maria Salenius, Kuntaliitto

opetusneuvos Mika Puukko, Opetus- ja kulttuuriministeriö (22.3.2021 lähtien)

arviointipäällikkö Minna Tiili, Helsingin kaupunki (22.3.2021 lähtien)

toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy (22.3.2021 lähtien)

toimitusjohtaja Kari I. Mattila, Johtajuustaito Oy (22.3.2021 saakka)

erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (22.3.2021 saakka)

 

Yhdistyksen sihteeri: johtava asiantuntija Sari Rannanpää, MDI Public Oy

Viestintä- ja verkkovastaava: Pekka Salminen

Rahastonhoitaja: Kirsi Hyytinen

Toiminnantarkastaja: Onni Pekonen, valtiovarainministeriö/Sitra

 

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

toimitusjohtaja Kimmo Halme, 4Front

neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö (4.12.2021 saakka)

senior partner Olli Oosi, Owal Group

business coach Nuppu Rouhiainen, Business Finland

terveystieteen tohtori Anu Räisänen

tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

johtaja, strategia ja ennakointi Katri Vataja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

dosentti Liisa Horelli Aalto-yliopisto (22.3.2021 lähtien)

erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio Soste, Suomen sosiaali ja terveys ry

senior consultant Petra Mikkolainen, Niras Consulting (22.3.2021 lähtien)

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.3.2021. Vuosikokous toteutettiin etäkokouksena TSV:n jäsenyhdistyksille antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi yhdistyksen hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa (3.3; 22.3; 19.4; 14.6; 23.8; 29.9; 2.10 ja 1.11). Kaikki hallituksen kokoukset toteutettiin etäkokokouksina.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 64 maksanutta jäsentä ja 10 on yhteisöjäseniä (Ulkoministeriö EVA-11, Motiva, 4Front, MDI Public Oy, NIRAS Finland, Kuntaliitto, VTV sekä vuoden 2021 aikana liittyneet Sitra, KARVI ja Suomen ympäristökeskus). Jäsenrekisteriin on ilmoittautunut 116 henkilöä.

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä aikaisemmilta vuosilta kertyneillä säästöillä.

Jäsenmaksujen tilanne kehittyi hyvin vuonna 2021. Yhdistyksen kulut ovat olleet ennakoitua pienemmät johtuen kokousten ja useiden tapahtumien siirtymisestä tai toteuttamisesta virtuaalisina koronan vuoksi. Jäsenmaksujen kertymä oli odotettua suurempi, koska yhteisöjäsenien määrä kasvoi ja henkilö- ja opiskelijajäsenten kohdalla siirryttiin henkilökohtaiseen laskutukseen.

TOIMINTA

Vuonna 2021 toimittiin yhdistyksen päivitetyn strategian 2021-2024 mukaan, keskittyen erityisesti  jatkettiin keskittyen erityisesti arviointiyhteisön rakentamiseen. Suunniteltu toiminta toteutettiin pääosin etätoteutuksina pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Yhdistyksen hallitus  toteutti pandemiasta huolimatta Arvin päivän palkinnon onnistuneesti ns. hybridinä eli etä- ja lähitilaisuutena ja kokoontui aktiivisesti myös pandemian aikana ja kehitti etäkokous- ja webinaarikäytäntöjä.

  • Arviointiyhteisön rakentaminen

 

Tavoitteena on ollut kansallisen arviointiyhteisön rakentaminen uuden tiedon, tilaisuuksien sekä osaamisen kehittämisen kautta.

Vuoden 2021 aikana osaamisen kehittämistä edistivät erityisesti metodipajat, joita järjestettiin 3 kappaletta. Kaikki metodipajat toteutettiin etäyhteydellä, ja niitä varten kehitettiin onnistunut toimintamalli. 11.5.2021 järjestettiin Arvin päivän palkintoon 2020 liittynyt Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa -metodipaja, jonka vetäjinä olivat erikoisasiantuntija Marianne Koski, vs. osastonjohtaja Pirjo Hamari ja erikoisasiantuntija Eeva Teräsvirta Museovirastosta. 26.5.2021 järjestettiin metodipaja lainsäädännön jälkiarvioinnin erityispiirteistä, jota vetivät tutkimusjohtaja Kati Rantala (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja Petri Uusikylä (Vaasan yliopisto). Lisäksi 13.10.2021 pidettiin päätösten vaikutusten ennakkoarviointi -metodipaja, jota vetivät kehittämispäällikkö Tapani Kauppinen (THL) ja arviointineuvos Meri Virolainen lainsäädännön arviointineuvostosta (VNK).

Arviointiyhteisön luomista edistettiin tiedonvälityksen keinoin runsaasti vuonna 2021. SAYFES otti käyttöön säännölliset, jäsenistölle suunnatut uutiskirjeet, joihin kootaan yhdistyksen kuulumiset ja tapahtumat, tietoa uusista arviointiraporteista, -julkaisuista ja -tapahtumista, koulutuksista sekä avoimista työpaikoista. Uutiskirjeitä lähetettiin 7 kappaletta vuoden 2021 aikana. Yhdistyksen verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti julkaisemalla uutisia, tapahtumia  ja blogikirjoituksia. Verkkosivuille tuotettiin yhteensä 22 uutta artikkelia vuoden 2021 aikana. Näistä 5 oli blogikirjoitusta, joita saatiin niin Arvin päivän palkinnon voittajilta, hallituksen jäseniltä kuin ulkopuolisilta asiantuntijoiltakin. Focus Localiksen arvioinnin teemanumero 4/2020 julkaistiin lokakuussa sähköisessä muodossa SAYFES:n verkkosivuilla.

Yhdistyksen tavoitteena vuodelle 2021 oli säilyttää henkilöjäsenten määrä ennallaan ja nostaa yhteisöjäsenten määrä kymmeneen. Tämä tavoite saavutettiin, sillä maksavien henkilöjäsenten määrä nousi kymmenellä ja jäsenrekisteriin ilmoittautuneiden määrä viidellä. Lisäksi yhteisöjäsenten määrä nousi kolmella vuonna 2021 (seitsemästä kymmeneen). Jäsenmaksujen periminen varmistettiin lähettämällä henkilöjäsenille henkilökohtaiset laskut sekä muistutukset.

Vuosisuunnitelmassa mukana olleita arvioinnin ABC:n konseptointia, levitystä ja ulkoisen rahoituksen kartoitusta ei tehty. Myöskään suunniteltua jäsenetujen ja osallistumismaksujen selkeyttämistä ja niistä viestimistä ei tehty.

  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 

SAYFES:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on, että arviointi tuottaa tietoa merkittäviin yhteiskunnallisiin prosesseihin oikea-aikaisesti ja että kansallisesta arviointipolitiikasta syntyy ensimmäinen versio. Näitä edistetään vahvistamalla yhteyttä kansallisen arviointipolitiikan tekijöihin ja tiedeyhteisöihin, jatkamalla Arviointi 2.0 -prosessia sekä kehittämällä vaikuttamisviestintää ja kansainvälisiä verkostoja.

SAYFES on tiiviisti yhteydessä kansallisen arviointipolitiikan tekijöihin ja tiedeyhteisöihin. Yhdistys toimii aktiivisesti Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV). Arviointityön tärkeyttä ja näkyvyyttä tuotiin esiin erityisesti Arvin päivän palkinnon jakamisen kautta. Arvin päivän palkinnon 2021 saajaksi valittiin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI (FINEEC), joka on onnistunut menestyksekkäästi luomaan yhtenäistä koulutuksen arviointikulttuuria, joka edistää suomalaisen koulutuksen keskeisiä arvoja ja takaa koulutuksen korkeaa laatua. Lisäksi SAYFES jakoi vuonna 2021 ensimmäisen elämäntyöpalkinnon. Sen sai Aalto -yliopiston dosentti Liisa Horelli, joka on vuosikymmeniä työskennellyt erittäin aktiivisesti arvioinnin edistämiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Arvin päivän palkintojenjakotilaisuus ja yhdistyksen glögitilaisuus järjestettiin 8.12 Helsingissä. Arvin päivän palkintojenjakotilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Lisäksi SAYFES:n hallitus osallistui runsaslukuisena VTV:n järjestämälle Jan-Erik Furubon luennolle marraskuussa 2021.

SAYFES antoi lausunnon huhtikuussa 2021 VM:n valtionavustustoiminnan yhteiseen sanastoon, keskittyen erityisesti arviointiin liittyviin termeihin.

Vuosisuunnitelman mukaisesti ryhdyttiin selvittämään yhdistyksen mahdollista stipendienjakoa pohtimalla erilaisia toimintamalleja, joita valmistelivat Kari Mattila ja Minna Tiili.

Vuosisuunnitelmaan sisältynyttä kansallisen arviointipolitiikan ydintekijöiden ja keskeisten ryhmien kartoitusta ei tehty.

Arviointi 2.0 -prosessin jatkaminen ei edennyt vuoden aikana. Kohti Arviointia 2.0 -keskustelutilaisuuksien sarjan toteuttaminen ei onnistunut, koska suunniteltu tilaisuus täytyi perua toistamiseen pandemian vuoksi. Myöskään ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksien kartoittamista ei tehty.

Sen sijaan yhdistyksen vaikuttamisviestintä kehittyi vuoden 2021 aikana huomattavasti. Viestinnän keinot ja vastuut selkiytettiin. Annukka Berg otti koordinaatiovastuun blogeista, ja blogikirjoituksen ohjeistusta päivitettiin. Lisäksi blogikirjoitusten julkaisuun laadittiin prosessi, johon osallistuu hallituksen blogivastaava, viestintävastaava sekä puheenjohtaja. Sihteeri päivittää yhdistyksen Twitter- ja LinkedIn -sivuja sekä nettisivuja. Yhdistyksen relevanteimmiksi some-kanaviksi valittiin Twitter, LinkedIn sekä Facebook, joissa viestittiin säännöllisesti. Yhdistyksen Twitter-tilillä on 46 seuraajaa. ja LinkedIn-sivuilla 105. Twitter ja LinkedIn ovat tärkeitä myös yhdistyksen nettisivujen päivitysten viestimisen kannalta: näiden kanavien kautta tulee noin kolmasosa liikenteestä yhdistyksen nettisivuille.

SAYFES on osallistunut kansainväliseen arviointikeskusteluun sekä erilaisiin tapahtumiin. Mm. Petri Uusikylä, Mari Räkköläinen, Liisa Horelli sekä Pinja Parkkonen osallistuivat European Evaluation Societyn konferenssiin syyskuussa 2021. SAYFES jatkoi yhteydenpitoa Network of European Evaluation Societies NESE:n ja European Evaluation Society EES:n  kanssa.

 

Helsingissä 12.4.2022

Mari Räkköläinen, puheenjohtaja

Sari Rannanpää, sihteeri