puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintakertomus

 

YLEISTÄ

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n on vuonna 1999 perustettu monialainen riippumaton arviointialan rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kansallista ja kansainvälistä koulutusta, seminaareja, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Yhdistys on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyhdistys. Yhdistys toimii EES:n (European Evaluation Society), NESE:n ( Network of Evaluation Societies in Europe), IOCE:n (International Organization for Cooperation in Evaluation) sekä pohjoismaisten kansallisten arviointiyhdistysten kumppanina. Yhdistykselle on laadittu strategia vuosille 2016-2020. Yhdistyksen visiona on olla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä.

HALLITUS

Vuoden 2022 hallituksen kokoonpano on ollut:
Hallituksen varsinaiset jäsenet:
arviointineuvos Mari Räkköläinen, KARVI (puheenjohtaja)
asiantuntija Pinja Parkkonen, Sitra (varapuheenjohtaja)
toimitusjohtaja Nina K. Hietakangas, Akron Consulting Oy
erikoistutkija, tiimin vetäjä, Kirsi Hyytinen, VTT, Future-proof societies
toimitusjohtaja Kari I. Mattila, Johtajuustaito Oy

arviointipäällikkö Minna Tiili, Helsingin kaupunki (26.4.2022 lähtien)
erikoistutkija Annukka Berg, Suomen ympäristökeskus/Ympäristöministeriö (26.4.2022 saakka)
erikoistutkija Tiina Piiroinen, Suomen ympäristökeskus (26.4.2022 lähtien)

Hallituksen varajäsenet:
johtava asiantuntija, Pekka Pesonen, Business Finland
johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI Public Oy
erityisasiantuntija Ville Nieminen, Kuntaliitto (26.4.2022 lähtien)
opetusneuvos Mika Puukko, Opetus- ja kulttuuriministeriö
toimitusjohtaja Sari Rannanpää, NordEval Oy (26.4.2022 lähtien)
toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy
erityisasiantuntija Maria Salenius, Kuntaliitto (26.4.2022 saakka)
johtava tuloksellisuustarkastaja Pekka Salminen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (26.4.2022 saakka)

Yhdistyksen sihteeri:
toimitusjohtaja Sari Rannanpää, NordEval Oy

Viestintä- ja verkkovastaava: Sari Rannanpää
Rahastonhoitaja: Kirsi Hyytinen
Toiminnantarkastaja: Onni Pekonen, Sitra

Hallituksen asiantuntijajäsenet:
toimitusjohtaja Kimmo Halme, 4Front
senior partner Olli Oosi, Owal Group
business coach Nuppu Rouhiainen, Business Finland (2.11.2022 saakka)
terveystieteen tohtori Anu Räisänen (2.11.2022 saakka)
tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä, Kela
johtaja, strategia ja ennakointi Katri Vataja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
dosentti Liisa Horelli Aalto-yliopisto
erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio Soste, Suomen sosiaali ja terveys ry
senior consultant Petra Mikkolainen Niras
johtava tuloksellisuustarkastaja Pekka Salminen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (26.4.2022 lähtien)

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.4.2022. Vuosikokous toteutettiin
hybridikokouksena TSV:n jäsenyhdistyksille antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi yhdistyksen hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa (3.3; 7.4; 26,4; 14.6; 17.8; 28.9; 2.11 ja 23.11). Kaksi hallituksen kokousta oli läsnäkokouksia ja loput toteutettiin etäkokokouksina.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 54 maksanutta jäsentä (-10 edellisestä vuodesta) ja 10 on yhteisöjäseniä (Ulkoministeriö EVA-11, Motiva, 4Front, MDI Public Oy, NIRAS Finland, Suomen Kuntaliitto, VTV, Sitra, KARVI ja Suomen ympäristökeskus). Jäsenrekisteriin oli joulukuun 2022 lopussa ilmoittautunut 110 henkilöä.

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä aikaisemmilta vuosilta kertyneillä säästöillä.Yhdistyksen kulut ovat olleet ennakoitua pienemmät johtuen kokousten ja useiden tapahtumien toteuttamisesta virtuaalisina. Jäsenmaksujen kertymä oli odotettua pienempi, koska yhteisöjäsenten määrä pysyi samana ja jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten määrä laski yhdistyksen kiristettyä linjaansa maksamattomien jäsenmaksujen kohdalla.

TOIMINTA

Vuonna 2022 toimittiin yhdistyksen päivitetyn strategian 2021-2024 mukaan, keskittyen erityisesti keskittyen erityisesti arviointiyhteisön rakentamiseen ja arviointiosaamisen vahvistamiseen. Suunniteltu toiminta toteutettiin etä- ja hybriditoteutuksina.

1) Arviointiyhteisön rakentaminen

Tavoitteena on ollut kansallisen arviointiyhteisön rakentaminen uuden tiedon, tilaisuuksien sekä osaamisen kehittämisen kautta. Vuoden 2022 aikana osaamisen kehittämistä edistivät metodipajat, joita järjestettiin yksi. Metodipaja toteutettiin etäyhteydellä, vuonna 2021 kehitettyä toimintamallia käyttäen. 27.10 pidettiin metodipaja julkisten hankintojen ennakkoarvioinnista. FT Maria Merisalo VTT:stä kertoi
julkisten hankintojen vaikuttavuuden taustoista, tavoista, aikataulutuksesta ja hyödyistä
Arvioinnin aamukahvit European Evaluation Societyn (EES) 2022 konferenssin opeista ja arvioinnin uusista tuulista järjestettiin 23.9 Helsingissä. Keskustelijoina olivat Maria Kontro (arviointikonsultti), Petra Mikkolainen (Niras) ja Rose Thompson Coon (Sitra).

Arviointiyhteisön toimintaa tuettiin tiedonvälityksen keinoin runsaasti vuonna 2022. SAYFES jatkoi säännöllisten, jäsenistölle suunnattujen uutiskirjeiden laatimista. Uutiskirjeisiin kootaan yhdistyksen kuulumiset ja tapahtumat, tietoa uusista arviointiraporteista, -julkaisuista ja -tapahtumista, koulutuksista sekä avoimista työpaikoista. Uutiskirjeitä lähetettiin 8 kappaletta vuoden 2022 aikana. Yhdistyksen verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti julkaisemalla uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia. Verkkosivuille tuotettiin yhteensä 14 uutta artikkelia toimikauden
aikana. Näistä 5 oli blogikirjoitusta, joita saatiin niin hallituksen jäseniltä kuin ulkopuolisilta asiantuntijoiltakin. Blogien aiheet ja niiden kirjoittajat olivat:
● Arviointi suomalaisen julkisen hallinnon menestystarinana – Jari Stenvall
● Kohti systeemistä arviointia: yksilötason vaikutukset esiin terveydenhuollon sosiaalityössä – Mirka Smolej
● Pohjoismaisella yhteistyöllä arviointi yhteiskunnallisen kehittämisen ytimeen – Mari
Räkköläinen ja Kaisa Lähteenmäki-Smith
● Methodological highlights – Evaluation of the Finnish Development Policy Influencing in the European Union – Petra Mikkolainen

● Yhteiseen ymmärrykseen hyvinvointialueiden ja kuntien palveluiden vaikuttavuudesta – Tarja Saarelainen ja Erja Viitala

Yhdistyksen tavoitteena vuodelle 2022 oli säilyttää henkilöjäsenten määrä ennallaan ja nostaa yhteisöjäsenten määrä kolmeentoista. Tätä tavoitetta ei saavutettu, sillä maksavien henkilöjäsenten määrä laski kymmenellä. Sen sijaan jäsenrekisteriin ilmoittautuneiden määrä nousi neljällä ja yhteisöjäsenten määrä oli 10 eli se pysyi samana kuin vuonna 2022. Jäsenmaksujen periminen varmistettiin lähettämällä henkilöjäsenille henkilökohtaiset laskut sekä muistutukset. Asiantuntijajäsenten halukkuus jatkaa asiantuntijajäsenenä kartoitettiin ja samalla terävöitettiin
asiantuntijajäsenten roolia ja valintaperisteita. Miltei kaikki asiantuntijajäsenet halusivat jatkaa tehtävässä.

Jäsenetujen ja osallistumismaksujen selkeyttämistä ja niistä viestimistä tehtiin erityisesti
päättämällä, että jäsenmaksujen maksamatta jättäminen johtaa poistoon jäsenrekisteristä ja tiedottamalla siitä selkeästi jäsenistölle.

Vuosisuunnitelmassa mukana olleita arvioinnin ABC:n konseptointia, levitystä ja ulkoisen rahoituksen kartoitusta ei tehty.

2) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

SAYFES:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on ollut, että arviointi tuottaa tietoa merkittäviin yhteiskunnallisiin prosesseihin oikea-aikaisesti sekä ehdotuksen laatiminen keskustelun pohjalsi kansallisen arviointipolitiikkan toetuttamiseksi. Näitä edistetään vahvistamalla yhteyttä kansallisen arviointipolitiikan tekijöihin ja tiedeyhteisöihin, jatkamalla Arviointi 2.0 -prosessia sekä kehittämällä vaikuttamisviestintää ja kansainvälisiä verkostoja. SAYFES on tiiviisti yhteydessä kansallisen arviointipolitiikan tekijöihin ja tiedeyhteisöihin. Yhdistys toimii aktiivisesti Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV). Yhdistyksen edustajat kutsuttiin Tieteiden Talon tupaantuliaisiin 21.9. Perinteinen Tieteiden taloa avautui pitkän
perusparannusremontin jälkeen jälleen yhdistysten käyttöön.

Arviointityön tärkeyttä ja näkyvyyttä tuotiin esiin erityisesti Arvin päivän palkinnon jakamisen kautta. Arvin päivän palkinnon 2022 saajaksi valittiin Upright Oy, jonka kehittämä yritysten liiketoiminnan nettovaikutusten (ympäristö, terveys, yhteiskunta, ja tieto) kvantifiointiin liittyvä arviointimalli on innovatiivinen ja sillä on suurta
kansainvälistä potentiaalia. Lisäksi SAYFES jakoi nyt toisen kerran elämäntyöpalkinnon osana Arvioin päivän kilpailua. Sen sai Tampereen yliopiston professori Jari Stenvall, jonka asiantuntijuus arvioinnin saralla on korostunut lähiaikoina erityisesti koronatoimien onnistumista ja johtamista koskevissa arvioinneissa. Arvin päivän palkintojenjakotilaisuus ja yhdistyksen glögitilaisuus järjestettiin 1.12 Helsingissä. Arvin päivän palkintojenjakotilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Helmikuussa 2023 yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri antoivat verkkohaastattelun
arvioinnista ja arvioitsijana toimimisesta Tampereen yliopiston hallintotieteiden Arviointi ja hallinnon kehittäminen -kurssille.

Arviointitutkimusta sekä yhteyttä tieteentekijöihin edistettiin erityisesti Vuoden arviointigradu -palkinnon kautta. Valintaa varten laadittiin kriteeristö ja suunniteltiin valintaprosessi. Valintakriteerit hyväksyttiin yhdistyksen hallituksessa. Gradupalkintoa valmisteltiin yhteistyössä hallinnon tutkimuksen seuran ja alue- ja paikallishallinnon tutkimukseen keskittyvän yhdistyksen Focus Localis kanssa. Vuonna 2022 ensimmäistä kertaa jaettu tunnustuspalkinto (500 euroa) myönnettiin merkittävälle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinnon sai Mirka Smolej maisterintutkielmastaan ”Kirjallisuuskatsaus lähisuhdeväkivaltaa vähentävien interventioiden vaikuttavuudesta”. Arviointigradupalkinto jaettiin
Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä marraskuussa.

Vuosisuunnitelmaan sisältynyttä kansallisen arviointipolitiikan ydintekijöiden ja keskeisten ryhmien kartoitusta ei tehty. Arviointi 2.0 -prosessin jatkaminen ei edennyt vuoden aikana. Kohti Arviointia 2.0 -keskustelutilaisuuksien sarjan toteuttaminen ei onnistunut, koska suunniteltu tilaisuus täytyi perua toistamiseen pandemian vuoksi. Myöskään ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksien kartoittamista ei tehty. Arvioinnin tulevaisuudesta järjestettiin kuitenkin 3.2.2022 verkkowebinaari yhdessä Sitran
kanssa. Seminaarissa esiteltiin keskustelun pohjaksi Sitran uusi arvioinnin lähestymistavasta ja keskusteltiin, Suomen arviointikentän tilasta ja tulevaisuudesta sekä muutosvoimaisen arvioinnin merkityksestä yhteiskunnallisen kehityksen ajurina. Alustajana oli Katri Vataja, (Sitra) sekä paneelikeskusteluissa Jari Stenvall (Tampereen Yliopisto), Mari Hjelt (Gaia Consulting), Pinja Parkkonen (Sitra) sekä Tiina Pasanen (ODI). Tilaisuuden veti yhteen Mari Räkköläinen (Sayfes).

Yhdistyksen vaikuttamisviestintää jatkettiin onnistuneesti vuonna 2022. Blogivastaavina ovat toimineet alkuvuodesta Annukka Berg ja vuosikokouksen jälkeen Tiina Piiroinen. Vuonna 2021 laadittua blogikirjoitusten ohjeistusta hyödynnettiin ja blogiprosessia käytettiin onnistuneesti. Vuonna 2021 laadittua viestintäsuunnitelmaa toteutettiin tehokkaasti, viestintä sekä jäsenistön suuntaan että laajemmalle yleisölle on tehostunut. Yhdistyksen relevanteimmiksi some-kanaviksi valittiin Twitter, LinkedIn sekä Facebook. Näissä kanavissa viestittiin säännöllisesti. Yhdistyksen Twitter-tilillä on 51 seuraajaa (+5 edellisvuodesta) ja LinkedIn-sivuilla 119 (+14 edellisvuodesta). Twitter ja LinkedIn ovat olleet tärkeitä myös yhdistyksen nettisivujen päivitysten viestimisen kannalta: näiden kanavien kautta tulee noin neljäsosa liikenteestä yhdistyksen nettisivuille. Nettisivujen rakennetta kehitettiin siten, että gradupalkinto lisättiin omaksi alaotsikokseen ja englanninkieliset blogikirjoitukset kerättiin englanninkielisten sivujen alaotsikkoon.
SAYFES on osallistunut kansainväliseen arviointikeskusteluun sekä erilaisiin tapahtumiin. Mm.Nina K. Hietakangas, Petra Mikkolainen ja Sitran edustajia osallistui European Evaluation Societyn konferenssiin kesäkuussa 2022 Kööpenhaminassa. Mari Räkköläinen ja Kaisa Lähteenmäki-Smith osallistuivat Ruotsin arviointiyhdistys SVUF:n konferenssiin lokakuussa 2022 Tukholmassa. SAYFES jatkoi yhteydenpitoa Network of European Evaluation Societies NESE:n ja European Evaluation Society EES:n kanssa.

3) Yhdistyksen oman toiminnan kehittäminen

Strategisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2022 yhdistyksen sisäistä toimintaa on kehitetty laatimalla laatukäsikirja, johon on koottu kaikki yhdistyksen tärkeimmät prosessit ja asiakirjamallit. Laatukäsikirja toimii tukena yhdistyksen toiminnan laadun ja jatkuvuuden ylläpidossa sekä uusien hallitusjäsenten perehdyttämisessä.

Helsingissä 4.4.2023
Mari Räkköläinen, puheenjohtaja
Sari Rannanpää, sihteeri