puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Verkostot

Toiminta osana kansallista ja kansainvälistä arviointiyhteisöä

Suomen Arviointiyhdistys ry toimii osana kansallista, eurooppalaista ja kansainvälistä arviointiyhteisöä. Laajat eurooppalaiset ja globaalit verkostot ovat elintärkeitä tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen näkökulmasta. Suomi on kiinnostava kumppani, koska meillä arviointitietoa hyödynnetään monipuolisesti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja organisaatioiden kehittämisessä. Suomi pärjää hyvin monissa kansainvälisissä koulutus-, innovaatio-, kilpailukyky- ja demokratiavertailuissa. Osaselitys Suomen mallin menestykselle on ilman muuta avoin, osallistava ja tietoon perustuva päätöksenteko- ja toimintakulttuuri.

Kansallisesti yhdistys on verkottunut laajasti yhtä lailla valtionhallinnon kuin alue- ja paikallishallinnon sekä kolmannen sektorin arviointitoimijoiden kanssa. Myös yksityisellä sektorilla kiinnostus arviointitoimintaa kohtaan on kasvanut viime aikaisesti. Kansallinen arviointitoiminta on nykyisin varsin aktiivista yhteiskunnan eri lohkoilla mutta samaan aikaan sirpaleista sillä yhteistä kansallista arviointipolitiikkaa ei ole olemassa ja näin käytännöt vaihtelevat suuresti eri hallinnon tasoilla ja aloilla sekä yhteiskunnan muilla toimintalohkoilla.

Arviointiyhteisöjen, yhdistysten ja yhteistyöfoorumeiden verkostot

Arviointiyhteisöjen ja yhdistysten verkostot ovat muodostuneet pääasiassa maanosittain. Näistä meille läheisin on Euroopan Arviointiyhdistys, jonka toiminnassa suomalaiset ovat perinteisesti olleet eri tavoin aktiivisia. Amerikassa vastinparina toimivat Kanadan arviointiyhdistys sekä Yhdysvaltain arviointiyhdistys, jotka ovat erittäin perinteikkäitä toimijoita. Erityisesti Kanadassa arviointiyhteisöjen kautta toiminee maailman ainoa kansallinen arvioinnin sertifiointijärjestelmä ja verkoston toiminta on muutenkin varsin aktiivista. Euroopassa ja useissa muissa maanosissa toimii myös arviointiyhdistysten yhteistyöverkostoja, kuten esim. NESE. Kansainvälisellä tasolla viime aikoina on aktivoitunut “International Organisation for Cooperation in Evaluation” IOCE, jonka keskeisen aloitteen sivut ovat myös avoimet kaikille. Tällä hetkellä kyseinen arviointikapasiteettia kehittävä hanke on verkoston toistaiseksi merkittävin saavutus.

Uudessa-Seelannissa sekä Australiassa on myös hyvin aktiivinen arviointiyhteisötoiminta ja yhteisöillä on useita eri alayhteisöjä ja toimintamuotoja (ks. esim. http://www.anzea.org.nz/ ). Arviointikapasiteetin vahvistamiseen keskittyviä toimijoita muissa maissa ovat esimerkeiksi Latinalaisen Amerikan arviointikapasiteetin kehittämisen yhteistyöalustat ja yhdistykset tai esim. Afrikan alueen arviointiyhteisöt ja niiden konferenssitoiminta sekä Aasian suurempien maiden arviointiyhteisöt (Intian DESI – Development Evaluation Society of India; Indonesian Development Evaluation Community (InDEC); tai esim. Thailand Evaluation Network).

Arviointia toteuttavien instituutioiden verkostot

Maailmassa on useita erityyppisiä arviointiperinteitä ja arviointien tilaajia sekä niiden verkostoja. Erityyppisten arviointiperinteiden synnyinmaalla, Pohjois-Amerikassa ja erityisestä Yhdysvalloissa arviointiperinne on pitkällä, jossa sekä Government Accountability Office:n että Parlamentin arviointitoiminta on ollut arvostettua, joskaan ei kovin verkostoituvaa.

Maailmanpankin arviointitoiminta, siihen liittyvät verkostot sekä puolueettomat arviointiryhmät ovat olleet usein referensseinä erityisesti kehittyvien maanosien arviointitoiminnassa (esim. http://ieg.worldbankgroup.org/content/ieg/en/home.html). Samaan kategoriaan kuuluu OECD:n DAC:n ylläpitämä verkosto- ja tietopankki, joka keskittyy kehittyvien maiden tuen arviointiin.

Euroopassa Euroopan Komission arviointitoiminta on ollut varsin seikkaperäistä ja aktiivista ja sen koordinaatio on kehittynyt jatkuvasti. Euroopan komission edustajat ovat usein myös aktiivisesti mukana esim. yhdistysten konferensseissa mm. kutsuttuina puhujina.

Arviointitutkijoiden verkostot

Mainittujen verkostojen lisäksi myös arviointitutkijoilla on omia tiiviitä yhteistyöverkostoja esimerkiksi kansainvälisten hallintotieteiden instituutin IIAS:n toiminnan yhteydessä tai sen Eurooppalaisen alajärjestön EGPA:n (European Group of Public Administration) alla. Pohjoismaisista yhteistyöverkostoista voisi mainita NAF-järjestön toiminnan, joka tukee läheisesti myös arviointitutkimusta.