puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Kirjoittajakutsu Focus Localis -lehden teemanumeroon

Kuva: Kaitlyn Baker

Kirjoittajakutsu Focus Localis -lehden teemanumeroon (4/2020)
”Osaavaa ja osallistavaa Suomea arvioimassa
– arvioinnin teemanumero”

Yhteiskunnalliset haasteet ja niihin liittyvät päätöksenteon ilmiöt ovat entistä monimutkaisempia. Systeemisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää enenevässä määrin yhteistyötä toisistaan riippuvien toimijoiden ja tekijöiden kesken. Kun samaan aikaan päätöksenteon vauhti ja käsiteltävien asioiden kiireellisyys ovat kasvaneet, on päädytty tilanteeseen, jossa päätöksentekoa ei enää ohjaa selkeä työnjako poliittisten linjausten sekä hallinnollisen valmistelun ja toimeenpanon välillä. Aikaa ei ole myöskään systemaattiseen arviointitoimintaan, saati arvioinnin tuloksista oppimiseen. Tämä asettaa uusia haasteita myös päätöksenteolle ja sen tietoperustaa vahvistavalle arvioinnille.

Systeemisten haasteiden äärellä arviointi voi avata uusia mahdollisuuksia. Parhaimmillaan se laventaa päätöksenteon tietopohjaa ja auttaa tarkastelemaan päätösten ja toimenpiteiden hyötyjä monista eri näkökulmista. Se tarjoaa foorumin avoimelle vuoropuhelulle ja yhteiselle oppimiselle päätösten tekoon osallistuvien toimijoiden kesken. Tätä taustaa vasten, arviointi tulisi ymmärtää uudella tavalla: sen tulisi toimia kehittämisen, oppimisen ja oivallusten alustana.

Kutsumme arvioitsijat ja arviointitutkijat eri aloilta esittelemään tuoreimpia tutkimustuloksiaan arviointitiedon käytöstä päätöksenteon ja julkisten politiikkojen toimeenpanon tukena sekä organisaatioiden kehittämisessä. Tutkimusartikkelien lisäksi arvioinnin kehittäjät ja niitä hyödyntävät asiantuntijat voivat tarjota teemanumeroon aihepiiriin liittyviä katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluja.

Toivomme teemanumeroon tutkimusartikkeleita, jotka perustuvat erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin, tutkimusotteisiin ja metodeihin. Artikkelin aihepiiri voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Laajojen yhteiskunnallisten muutosten ja reformien arviointi, esimerkit kunta-, alue- ja paikallishallinnon uudistuksista
  • Arvioinnin uudet lähestymistavat ja menetelmät systeemisessä kontekstissa
  • Arvioinnin ”harmaat alueet” tai arvioinnin puuttuvat alueet
  • Arvioinnin rooli päätöksenteon ja johtamisen tietoperustan muodostamisessa, esimerkiksi kaupunkien ja kuntien johtamisessa
  • Arviointi johtamassa päätöksentekoa väärille urille
  • Lain vaikutusten arviointi (ennakko- ja jälkiarvioinnit)
  • Arviointi, oppiminen ja innovaatiot
  • Arvioinnin rajapinnat (esim. auditointiin, laadunarviointiin, tuloksellisuustarkastukseen)
  • Arvioinnin tekijän, tilaajan ja hyödyntäjien roolit

 

Teemanumeron toimittavat Focus Localiksen päätoimittajat Lotta-Maria Sinervo ja Anni Jäntti yhteistyössä Suomen Arviointiyhdistyksen kanssa. Teemanumeron vierailevat päätoimittajat Suomen Arviointiyhdistyksestä ovat Kirsi Hyytinen ja Mari Räkköläinen.

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 250 sanan mittainen abstrakti 10.3.2020 mennessä Focus Localis -lehden toimitukselle (toimitussihteeri (at) focuslocalis.fi). Saatekirjeessä tulee ilmoittaa kirjoittajan/kirjoittajien yhteystiedot sekä tieto, onko kyseessä vertaisarvioitavaksi tarkoitettu artikkeli, lyhyempi katsausartikkeli tai puheenvuoro tai kirja-arvostelu.

Teemanumeron toimituskunta, vakituiset ja vierailevat päätoimittajat, valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen vertaisarvioinnin (referee-menettely), päätoimittajat arvoivat puheenvuorot, katsaukset ja kirja-arvostelut. Toimitussihteeri lähettää kirjoittajille palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 18.3.2020 mennessä.

Focus Localis -lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut teemanumeroon valitut valmiit käsikirjoitukset pyydetään lähettämään viimeistään 2.6.2020 osoitteeseen toimitussihteeri (at) focuslocalis.fi.