puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Suomen Arviointiyhdistyksen ensimmäinen gradupalkinto Mirka Smolejlle

Mirka Smolej

Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) on myöntänyt ensimmäisen kerran Vuoden arviointigradu -tunnustuspalkinnon (500 euroa) merkittävälle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle opinnäytetyölle.

Palkinnon sai Mirka Smolej maisterintutkielmastaan ”Kirjallisuuskatsaus lähisuhdeväkivaltaa vähentävien interventioiden vaikuttavuudesta”. Sosiaalityön opinnäytetyö on tehty Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa.

 

 

Valintaperusteina painotettiin relevanssia arviointinäkökulmasta ja kontribuutiota arviointikentälle. Opinnäytetyön laatua arvioitiin kolmesta näkökulmasta: teoria, aineisto ja tieteellinen esitystapa. Vuoden arviointigradu -kilpailuun voivat osallistua opinnäytetyöt, joissa arviointi on tarkastelun kohteena, aineistona tai käytettynä menetelmänä. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arviointiyhdistyksen hallitus palkintoraadin esityksen pohjalta.

Mirka Smolej’n maisterintutkielmassa on hyödynnetty realistisen arviointitutkimuksen metodologiaa tutkimuskysymyksen muotoiluun sekä aineiston keruuseen ja analyysiin. Tutkimusmenetelmänä on realistiseen arviointitutkimukseen perustuva systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimuskysymyksenä on, mitkä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevien psykososiaalisten interventioiden kontekstiin ja mekanismeihin kytkeytyvät tekijät selittävät interventioiden vaikuttavuutta ja miksi näin on. Tutkielmassa on tunnistettu vaikutusmekanismeja yksilön ja väestön tasoilla.

Palkittu opinnäytetyö vahvistaa arviointikulttuuria osoittamalla, miten realistista arviointia voidaan soveltaa käytettäessä menetelmänä kirjallisuuskatsausta. Tutkielma on esimerkki siitä, miten realistisen arviointitutkimuksen metodologiaa voi hyödyntää sosiaalitieteiden tutkimuskysymyksen muotoiluun sekä aineiston keruun ja analyysin tukena. Tämä tukee opiskelijan arviointiosaamisen vahvistumista, lisää arvioinnin menetelmien tuntemusta osana sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmiä laajemmin akateemisessa yhteisössä ja tukee siten osaltaan arviointikulttuuria.