puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Vuoden 2023 Arvin päivän palkinto VNTEAS-tiimille, elämäntyöpalkinto Mikael Hildénille

Vuoden 2023 Arvin päivän palkinnon saaja on Valtioneuvoston kanslian VNTEAS-tiimi.

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä VN TEAS -toiminnalla tuotetaan tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja seurantatietoa valtioneuvoston päätöksenteon tietopohjan vahvistamiseksi ja päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Toimintaa on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2014 lähtien ja vuosien saatossa on valmistunut lähes 600 erilaista selvitystä tai arviointia politiikkasuosituksineen.

Raati perusteli Arvin päivän palkintoa seuraavasti:

”Aiemmin eri ministeriöiden erikseen tilaamia selvityksiä ja arviointeja on nyt koottu paremmin valtioneuvoston tarpeista lähtien ja hallinnonalojen rajat ylittäviin suurempiin kokonaisuuksiin. Se on parantanut mm suurien, läpileikkaavien aiheiden käsittelyä ja poistanut rinnakkaisten selvitysten päällekkäisyyksiä. Samalla on kehitetty valtioneuvoston yhteisiä toimintamalleja, pelisääntöjä ja käytäntöjä selvitysten ja arviointien tilaamiseen, niiden yhteiseen ohjaamiseen, hyödyntämiseen ja niistä viestimiseen. Tämä on edesauttanut parempien selvitysten ja arviointien tilaamista ja laajaa hyödyntämistä, sekä hallinnonalojen välistä vuoropuhelua.

Tilattujen selvitysten ja arviointien laatua on systemaattisesti pyritty parantamaan, mm yhtenäisellä tutkimusmenetelmien laadunvarmistuksella. Ajankohtaisista teemoista ja hankkeiden tuloksista on viestitty laajasti ja avoimesti. Monista VN TEAS-toiminnan kautta syntyneistä ohjeistuksista, kuten arviointiraporttien julkistamisesta, onkin muodostunut vakiintuneita käytäntöjä valtionhallinnossa.

VN TEAS-tiimi on asiantuntevasti ja ponnekkaasti vienyt eteenpäin tätä ehkä merkittävintä valtioneuvoston selvitys- ja arviointitoiminnan uudistus- ja kehittämishanketta.”

Elämäntyöpakinnon saa Filosofian tohtori Mikael Hildén

Suomen ympäristökeskuksen johtava asiantuntija Mikael Hildén on tehnyt ja johtanut laajasti erilaisia ympäristö-, ilmasto-, ja luonnonvara-alan politiikka-arviointeja 1990-luvulta alkaen tutkijana, erilaisten työryhmien jäsenenä ja arviointiprosessien johtajana, Suomessa ja kansainvälisesti. Arviointityötä Hildén on tehnyt osana erilaisia tutkimus- ja arviointihankkeita ja ohjelmia, virallisissa työryhmissä sekä asiantuntijaneuvoksena Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuodesta 2005. Hänen panoksensa myös erilaisten hankkeiden sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointimenettelyjen yleiseen kehittämiseen on ollut merkittävä.

Hildénin vaikutus arviointiosaamiseen on sekä menetelmällinen että hänen arvioinnin tarkoituksenmukaisuuteen keskittyvään otteeseensa. Hänen uraa uurtava työnsä on monipuolista ja kansainvälistä sekä ympäristöpolitiikan arviointia että tutkimusta kehittävää. Hän on edistänyt arviointimenetelmien kehittämistä ja soveltamista ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen, maa- ja vesiekosysteemien tarkasteluissa soveltaen lainsäädännön, hallinnon, vuorovaikutteisen hallinnan ja taloudellisteknisen järjestelmäanalyysin näkökulmia.

Hildenin työuralla on korostunut päätöksenteon tuki. Hän osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun kirjoittamalla paljon yleistajuisia artikkeleita ja kolumneja lehtiin sekä kommentoimalla mediassa moninaisia ympäristöpolitiikan kysymyksiä ammattitaitoisesti ja ymmärrettävästi. Hän on tuonut tutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä päätöksenteon käyttöön lukuisissa asiantuntijalausunnoissa eduskunnan valiokunnille ja asiantuntijajäsenenä hallintoa ja lainsäädäntöä kehittävissä työryhmissä sekä osallistunut Suomen delegaatioihin kansainvälisissä neuvotteluissa.

Palkitsemme voittajat virallisesti joulukuussa 2023 järjestettävässä Suomen Arviointiyhdistyksen tilaisuudessa. Lisätietoja tilaisuudesta syksyn aikana.

 SAYFES onnittelee lämpimästi palkittuja!